Lääkehoitoon liittyvät vaaratapahtumat ovat yksi keskeisimmistä haasteista potilasturvallisuudessa. kuva: Katja Lösönen
Uutinen

Apteekit mukaan HaiPro-järjestelmään tämän vuoden aikana

08.06.2021 | 09:13

Teksti : Erja Elo

Jaa artikkeli:

Apteekit parantavat lääkitysturvallisuutta liittymällä HaiPro-järjestelmään, jolla raportoidaan vaaratapahtumista. Lääkitysturvallisuustyö on tärkeää ja se nivoo apteekit osaksi terveydenhuoltoa.

Tuttu tilanne apteekin reseptitiskissä. Asiakkaan reseptissä on vakava annosteluvirhe, jonka vuoksi farmaseutin on soitettava hoitavalle lääkärille. Lääkäri korjaa reseptin, mutta farmaseutti ei voi raportoida tapahtuneesta lääkärin edustamalle organisaatiolle, koska siihen ei ole viestintäkanavaa. 

Pian raportointi on mahdollista ja sitä suorastaan toivotaan.

Apteekeissa otetaan syksyllä käyttöön HaiPro-järjestelmä. Selainpohjaisella raportointityökalulla ilmoitetaan potilas- ja asiakasturvallisuutta vaarantavista tapahtumista, kuten toimitus- ja reseptipoikkeamista tai lähellä piti -tilanteista.

– Tähän mennessä apteekeilla ei ole ollut keinoa välittää systemaattisesti muulle terveydenhuollolle tietoa apteekeissa havaituista vaaratilanteista ja lääkitysturvallisuusriskeistä, kertoo Apteekkariliiton asiantuntijaproviisori Tiina Koskenkorva.

Apteekit ovat tottuneet pitämään kirjaa lähinnä toimituspoikkeamista, mutta nyt raportoitavaksi tulee uudenlaisia poikkeamatyyppejä.

HaiProhon ilmoitetaan määräys-, säilytys-, jako-, tilaus- ja kuljetuspoikkeamat, puutteet lääkitystiedon ajantasaisuudessa, lääkeneuvonnassa ja lääkehoidon seurannassa sekä tiedonkulkuun liittyvät poikkeamat.

Vaaratilanteista 40 % liittyy lääkehoitoon

Vaaratapahtumien raportointi on vapaaehtoista, anonyymia ja luottamuksellista. Kun virhe tapahtuu, ei kysytä kuka on syyllinen, vaan miksi virhe tapahtui.

– Inhimillisiä virheitä voi sattua. Niistä ilmoittamalla voidaan tunnistaa tiettyihin tilanteisiin, potilaisiin tai lääkkeisiin liittyviä riskejä ja kehittää toimintaa riskien minimoimiseksi, Koskenkorva sanoo.

Hän kannustaa apteekkeja ilmoittamaan vaaratapahtumista aktiivisesti. Kun esimerkiksi terveysasemalla huomataan tietynlaisten reseptivirheiden toistuvan säännöllisesti, niistä voidaan oppia ja estää samat virheet tulevaisuudessa. HaiPron kautta myös apteekit saavat monipuolista tietoa riskien tunnistamiseksi ja toimintansa kehittämiseksi.

HaiPro on ollut laajassa käytössä Suomen terveydenhuollossa vuodesta 2007 lähtien. Mukana on sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköitä kaikista sairaanhoitopiireistä, Ahvenanmaata luukun ottamatta. Järjestelmään on tehty jo yli kaksi miljoonaa potilas- ja asiakasturvallisuusilmoitusta.

Suomessa tehdyistä HaiPro-ilmoituksista yli 40 prosenttia on lääkehoidon vaaratapahtumia. WHO:n mukaan lääkehoitoon liittyvät virheet ovat maailmanlaajuisesti yksi suurimmista yksittäisistä potilasturvallisuutta vaarantavista tekijöistä terveydenhuollossa.

WHO:n mukaan lääkehoitoon liittyvät virheet ovat maailmanlaajuisesti yksi suurimmista yksittäisistä potilasturvallisuutta vaarantavista tekijöistä terveydenhuollossa. kuva: iStockphoto

Testaus apteekeissa alkoi huhtikuussa

HaiPron pilottitestaukset alkoivat parissakymmenessä apteekissa huhtikuun puolivälissä. HaiPron laaja käyttöönotto tapahtuu syksyllä.

Apteekeilla on keskeinen rooli asiakkaan lääkitysturvallisuuden varmistamisessa. Apteekkien ammattilaiset ennaltaehkäisevät vaaratapahtumia päivittäin esimerkiksi havainnoimalla resepteissä olevia virheitä ja epäselvyyksiä sekä antamalla lääkeneuvontaa.

– Suomessa avoapteekkeihin tehdään vuodessa yli 60 miljoonaa asiakaskäyntiä. Jokainen kohtaaminen on lääkitysturvallisuuden tarkistuspiste. Apteekeissa tehdään jo nyt paljon lääkitysturvallisuustyötä. HaiPron kautta työ on mahdollista tehdä näkyväksi, Koskenkorva sanoo.

HaiPro-järjestelmää kehitetään parhaillaan apteekkiympäristöön soveltuvaksi. Huomioon otetaan esimerkiksi annosjakeluun, itsehoitolääkkeisiin ja etäpalveluihin liittyviä riskejä.

Apteekkien tavoitteena on kehittää HaiPron avulla lääkitysturvallisuutta yhdessä muun sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa. Apteekit saadaan samalla integroitua kiinteämmäksi osaksi sotea.

– HaiProssa mukana oleminen kehittää apteekin ammattilaisten asemaa lääkitysturvallisuuden asiantuntijoina. Samalla kehitetään yhteisiä toimintamalleja lääkitysturvallisuuden edistämiseksi alueen sote-toimijoiden kanssa, Koskenkorva sanoo.

Uusi työnkuva tuo intoa työhön

Tavoitteena on, että kaikki apteekkien farmaseuttista työtä tekevät koulutetaan HaiPro-osaajiksi. Huhtikuussa avautui Farmasian oppimiskeskuksen järjestämä verkkokoulutusten sarja, joka käsittelee apteekkien lääkitysturvallisuustyötä käytännönläheisesti. 

Apteekkeihin koulutetaan lisäksi lääkitysturvallisuusvastaavia, joilla on aiheeseen syvällisempi osaaminen. He koordinoivat lääkitysturvallisuustyötä eli riskien tunnistamista ja kehittämistä muutenkin kuin pelkästään HaiPron avulla. 

He kehittävät toimintatapoja ja -ohjeita, jakavat tietoa ja perehdyttävät, huolehtivat täydennyskoulutuksiin osallistumisesta, osallistavat ja kannustavat henkilökuntaa yhteiseen lääkitysturvallisuustyöhön.

Lääkitysturvallisuusvastaavat voivat myös toimia apteekkien edustajina ja asiantuntijoina muiden sote-palvelujen suuntaan.

– Lääkitysturvallisuuteen perehtyminen voi tuoda työhön uudenlaista osaamista ja intoa. Se kasvattaa ammatti-identiteettiä, koska apteekkifarmaseutin työnkuva muuttuu kliinisempään suuntaan ja tunne oman ammattitaidon merkityksestä vahvistuu, Koskenkorva arvioi. 

Koskenkorva korostaa, että apteekkien lääkitysturvallisuuskulttuurin kehittäminen on tärkeää. Keskeistä on, että tietoa hyödynnetään aktiivisesti oman toiminnan kehittämisessä ja vaaratapahtumista keskustellaan rakentavasti yhdessä henkilökunnan kanssa.

– HaiProssa raportoidaan myös läheltä piti -tilanteet eli esimerkiksi tilanteet, joissa apteekista melkein toimitettiin väärä lääke, mutta se huomattiin ajoissa. Näin saadaan tärkeää tietoa riskitilanteista ja siitä, miten virheitä voidaan estää, Koskenkorva sanoo.

HaiPron kautta apteekit voivat myös saada vastavuoroisesti ilmoituksia muilta sote-alan toimijoilta, jotka ovat huomanneet ongelmia apteekin käytännöissä.