Blogi

Valoisaa pilotointia Laihialla

10.05.2022 | 08:03

Teksti : Riikka Viitasalo-Hemminki ja Sara Rosenberg 

Vaaratapahtumista tehdyt ilmoitukset ovat johtaneet jatkotoimiin terveydenhuollossa. Se kannustaa jatkamaan työtä turvallisen lääkehoidon varmistamiseksi.

Asiakkaiden turvallisen lääkehoidon toteutumisen varmistaminen kuuluu apteekkihenkilökunnan jokapäiväiseen työnkuvaan. Tekemämme lääkitysturvallisuustyö ei usein konkreettisesti näy asiakaspalvelutilanteissa, mutta se ei vähennä työn tärkeyttä ja merkityksellisyyttä.

Apteekkilaisten käytettävissä on jo vuosia ollut monia eri työkaluja turvallisen lääkehoidon varmistamiseksi. Nyt käyttöön otettu HaiPro-vaaratapahtumien raportointijärjestelmä tuo oman, pitkään toivotun lisänsä työkalupakkiin. HaiPron käyttöönotto vahvistaa myös apteekkien roolia kiinteänä osana terveydenhuoltoa ja turvallisen lääkehoidon ketjua. Nyt viimeistään kaikkien apteekkien on tärkeää tarttua mahdollisuuteen ja tuoda omaa osaamistaan ja rooliaan näkyväksi.

Laihian Orava Apteekki on ollut mukana pilotoimassa organisaatiorajat ylittävää HaiPro-ilmoittamista. On ollut mielenkiintoista päästä etujoukoissa testaamaan järjestelmää. HaiPro-ilmoitusten lähettäminen on helppoa, mikä osaltaan on helpottanut muun henkilökunnan motivointia ilmoitusten tekemiseen.

Pilotoinnin edetessä olemme huomanneet ilmoitustemme johtaneen jatkotoimiin terveydenhuollon puolella. Tämä kannustaa jatkamaan aloittamaamme työtä. Apteekkimme lääkitysturvallisuustiimi on ilolla huomioinut myös apteekin omasta toiminnasta tehdyt vaaratapahtumailmoitukset. Oman toiminnan tarkkailu kertoo oikeasta asenteesta lääkitysturvallisuustyötä kohtaan.

Toiveenamme on, että käynnissä oleva pilotointi lisäisi yhteistyötä organisaatiorajojen yli, eri ammattiryhmien välillä. Moniammatillinen yhteistyö erilaisten lääkitysturvallisuuden riskikohtien havaitsemiseksi ja korjaamiseksi olisi kovin toivottava parannus nykytilanteeseen nähden.

Omassa työskentelyssä saattaa helposti kangistua totuttuihin kaavoihin. Eri ammattiryhmien näkemykset tilanteiden ratkaisemiseksi ja vaaratapahtumien välttämiseksi voivat tuoda erilaisia ja entistä parempia toimintamalleja työyhteisöihin. Lisäksi moniammatillinen ajatusten vaihtaminen lisää ymmärrystä muiden tahojen työskentelyyn ja työtapoihin. 

Apteekeissa tapahtuva lääkitysturvallisuuteen liittyvä työ ei kuitenkaan saa olla pelkästään muiden tekemien virheiden havaitsemista ja osoittamista. Vaikka omien virheiden ja heikkouksien havaitseminen, saati tunnustaminen ei ole helppoa, on ensiarvoisen tärkeää aloittaa lääkitysturvallisuustyö omasta toiminnasta. Vaikka kukaan ei virheitä haluaisi tehdä, ei niitä tai huonosti hoidettuja tilanteita saa lakaista maton alle.

Työyhteisön sisäinen ilmapiiri vaikuttaa huomattavan paljon lääkitysturvallisuutta heikentävien asioiden esiin tuomiseen. Oman työyhteisön toimintatapojen avoin, mutta samaan aikaan kriittinen arviointi luo mahdollisuuksia muuttaa toimintaa turvallisemmaksi. Tähän me apteekissamme pyrimme, ja kiitos Valo-projektin sekä organisaatiorajat ylittävän HaiPro-ilmoittamisen, meillä on siihen entistä paremmat työkalut.  

Kirjoittajat, farmaseutti Riikka Viitasalo-Hemminki ja proviisori Sara Rosenberg, työskentelevät Laihian Orava apteekissa. He muodostavat apteekin lääkitysturvallisuustiimiin yhdessä apteekkari Gunilla Lindströmin kanssa.

  • Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia vuosille 2022-2026 julkaistiin 24.2.2022.
  • Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus koordinoi strategian toimeenpanoa palvelunjärjestäjien ja -tuottajien, ammattilaisten ja eri sidosryhmien kanssa.
  • Valtakunnallinen apteekkien lääkitysturvallisuusohjelma on Apteekkariliiton ja Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen käynnistämä hanke, jolla pyritään parantamaan avohuollon lääkehoitoprosessin turvallisuutta yhteistyössä.
  • Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Awanic oy, Farmasian oppimiskeskus ja Helsingin yliopisto.
  • VALO-blogin kirjoittajat valaisevat teksteissään ajankohtaisia lääkitysturvallisuuden näkökulmia oman toimintansa lähtökohdista.