Hyppää sisältöön

Suomalaisista lähes 85 prosenttia on saanut lääkkeisiin liittyvää ympäristötietoa, mutta alle 40 prosenttia piti saamansa tiedon määrää riittävänä, käy ilmi äskettäin julkaistusta Itä-Suomen yliopiston kyselytutkimuksesta. Saatu tieto on tähän saakka ollut myös varsin yksipuolista.

Vastaajista erityisesti naiset, korkeammin koulutetut, hiljattain lääkkeitä käyttäneet ja asenteiltaan ympäristöystävällisimmät olivat muita todennäköisemmin vastaanottaneet lääkkeisiin ja ympäristöön liittyvää tietoa. Nämä ryhmät kokivat saamansa tiedon kuitenkin myös muita useammin riittämättömäksi.

Yleisimmin vastaajat olivat vastaanottaneet lääkkeet ja ympäristö -teemaan liittyvää tietoa vain 1–3 aiheesta, useimmiten lääkkeiden asianmukaisesta hävittämisestä ja lääkkeiden kulkeutumisesta ympäristöön. Kyselyssä mainituista aiheista kiinnostavimpina vastaajat pitivät lääkejätteen hävittämistä, ympäristön lääkeainejäämien vaikutuksia ihmisiin ja lääkkeiden aiheuttamien ympäristöongelmien vakavuutta. 

Suurin osa eli 80 prosenttia vastaajista oli saanut lääkkeisiin liittyvää ympäristötietoa perinteisistä tiedotusvälineistä, kuten televisiosta ja sanomalehdistä. 40 prosenttia oli saanut tietoa internetistä ja noin 20 prosenttia apteekista. Vain alle 2 prosenttia oli saanut tietoa lääkäriltä. 

Vastaajista lähes kaikki eli 95 prosenttia halusi vastaanottaa lääkkeisiin liittyvää ympäristötietoa tulevaisuudessa. Noin kolmannes toivoi tietoa apteekista ja 9 prosenttia lääkäriltä. Eri vastaajaryhmät suosivat eri tiedotuskanavia. Esimerkiksi nuoret suosivat enemmän sosiaalista mediaa tai internetiä, iäkkäämmät vastaajat taas perinteistä mediaa, kuten televisiota ja sanomalehtiä.

– Ympäristöön päätyneet lääkeaineet ovat huomattava osa ympäristön kemikaalikuormaa, ja lääkkeiden kulutus on lääkeaineiden merkittävin ympäristöpäästölähde. Lääkkeiden käyttäjillä on mahdollisuuksia toteuttaa lääkehoitonsa ympäristöystävällisemmin ja siten edistää lääkealan ympäristökestävyyttä, mutta se vaatii tietoa ja tiedottamista, toteaa väitöskirjatutkija Lasse Alajärvi

– Tutkimuksen mukaan ihmisten saama tieto aiheesta on hyvin rajallista ja ympäristöystävällisemmän lääkealan kannalta olisikin tärkeää tarjota tulevaisuudessa ihmisille monipuolisempaa tietoa eri tiedotuskanavia hyödyntäen. Tietoa pitäisi olla helposti saatavilla esimerkiksi lääkettä käytettäessä, ja aiheesta yleisemmin viestiessä tulisi huolehtia, että tieto tavoittaa erilaiset ihmisryhmät, Alajärvi jatkaa.

Suomalaisten lääkkeisiin liittyvää ympäristötietoisuutta, kiinnostusta aihepiiriin ja mieluisimpia viestintäkanavia tutkittiin osana laajempaa lääkkeet ja ympäristö -teemaista kyselytutkimusta. Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselytutkimuksena joulukuussa 2019 ja siihen vastasi yhteensä 2030 Manner-Suomessa asuvaa, 18–79-vuotiasta henkilöä.

Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksella tehty tutkimus on osa lääkkeiden kestävän kehityksen SUDDEN-hanketta. Hankkeessa etsitään ratkaisuja lääkkeiden elinkaaren aikana syntyvien ympäristöhaittojen vähentämiseksi ja lääkealan kestävyyden parantamiseksi.

Mitä mieltä olit artikkelista?

Agreed 0 times
Said to be thoughtful 0 times
Has raised questions 0 times
Disagreed 0 times