Hyppää sisältöön

Ilmoitusaktiivisuus on kasvanut aiemmista vuosista selvästi. Lääkkeiden annosjakelun riskikohtia ovat etenkin erikoisannostelut, lääkkeiden saatavuushäiriöt sekä puutteet lääkityslistoissa.

Apteekit raportoivat viime vuonna yli 12 000 vaaratapahtumaa, mikä on noin 2 000 enemmän kuin edeltävänä vuonna. 

Vaaratapahtumailmoitusten määrän kasvu ei kuitenkaan tarkoita, että vaaratapahtuminen määrä olisi kasvanut.

– Aktiivinen ilmoittaminen voi kertoa enemmänkin apteekkien kehittyvästä turvallisuuskulttuurista ja siitä, että poikkeamia on opittu havaitsemaan, arvioi Apteekkariliiton asiantuntijafarmaseutti Marjo Vainio.

HaiPro-ilmoitusten tekeminen on ollut mahdollista apteekeissa syyskuusta 2021 lähtien, jolloin yli 800 Apteekkariliiton jäsenapteekkia ja sivuapteekkia liitettiin osaksi järjestelmää. 

Vuonna 2023 tehdyistä HaiPro-vaarailmoituksista kaksi kolmasosaa liittyi reseptintoimituksiin ja noin kuudesosa lääkkeiden koneelliseen annosjakeluun.

HaiPro-aineistosta kootun Valo-raportin mukaan annosjakelun tyypillisiä riskikohtia ovat erikoisannostelut, lääkkeiden saatavuushäiriöt sekä puutteet ajantasaisen lääkityslistan saatavuudessa. 

– Annosjakelussa lääkitysturvallisuus perustuu kaikkien siihen osallistuvien toimijoiden yhteistyöhön. Valo-raporttien tarkoitus on jakaa tietoa riskeistä ja kehittämistoimista. Yhdenmukaisten käytäntöjen ohjaamiseksi tarvitaan myös kansallista kehittämistä, Vainio sanoo.

Annosjakelun riskikohdat kuntoon  

Lääkkeiden erikoisannostelu tarkoittaa poikkeavaa annostusten tilaamista esimerkiksi silloin, kun asiakkaan lääkityksessä tapahtuu muutos annosjakelujakson aikana.

– Annosjakelussa muutokset ovat riski. Apteekeissa on tärkeää aina tarkistaa muutokset ajantasaista lääkityslistaa vasten, Vainio neuvoo.

Myös lääkkeiden saatavuushäiriöiden lisääntyminen vaikuttaa väistämättä annosjakeluyksiköiden lääkevalikoimaan. Annosjakelu voi altistua poikkeamille, kun lääkkeitä saatavuushäiriötilanteessa korvataan toisella lääkevalmisteella tai vahvuudella tai kun alkuperäinen valmiste palautetaan annosjakeluun.

Keskeistä on, että lääkitystieto, jonka perusteella lääkkeet tilataan ja jaellaan, on oikein ja ajantasainen. Apteekkiin tulee toimittaa tieto kaikista muutoksista hyvissä ajoin ennen kuin apteekki tekee tilauksen annosjakeluyksikköön. Tilausta varten apteekki tarvitsee ajantasaisen lääkityslistan ja sitä vastaavat reseptit. 

– On yleinen tilanne, että lääkityslistan ja reseptien tiedot eivät ole yhdenmukaiset, jolloin ajantasaisesta ja oikeasta lääkitystiedosta ei ole varmuutta. Näissä tilanteissa asia tulee varmistaa lääkäriltä tai hoitoyksiköstä sovittujen käytäntöjen mukaisesti, Vainio kertoo.

Fimea selvittää annosjakelun ongelmia

Saatavuushäiriöiden lisäksi epäselviä tilanteita aiheuttavat lääkevalmisteiden poistumiset markkinoilta. Näiden selvittely vaatii paljon aikaa sekä apteekeilta että lääkäreiltä.

Fimea on hiljattain lähettänyt lääkkeiden koneellista annosjakelua tekeville yksiköille selvityspyynnön, koska osa annosjakeluasiakkaista on jäänyt ilman heille määrättyä diabeteslääke metformiinia.

Ongelmien syynä on se, että markkinoilta on poistunut metformiinia sisältävä lääke Diformin. Kun potilaalla on resepti kyseiseen lääkkeeseen, apteekki ei pysty vaihtamaan sitä itsenäisesti toiseen metformiinivalmisteeseen, vaan sen on pyydettävä potilasta hoitavalta lääkäriltä kokonaan uusi lääkemääräys.

Fimean selvityspyyntö liittyy lääkäreiltä ja hoivayksiköistä tulleisiin kysymyksiin, arvioi Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Inka Puumalainen.

– Ongelma korostuu nimenomaan annosjakelussa, koska metformiinia käytetään hyvin yleisesti iäkkäillä annosjakeluasiakkailla. Yhdellä apteekilla voi olla lukuisia asiakkaita, joiden resepti on kirjoitettu Diforminille, joten apteekin on pyydettävä jokaiselle yksittäiselle asiakkaalle lääkäriltä uusi resepti, hän kertoo.

Puumalainen korostaa, että ongelma ei ole yksittäisissä apteekeissa, vaan se liittyy annosjakeluyksiköiden lääkevalikoimiin, joihin yksittäiset apteekit eivät voi vaikuttaa.

Tämä ongelma voitaisiin ratkaista apteekeissa kuormittamatta lääkäreitä, jos farmasian ammattilaisten lääkevaihto-oikeutta laajennettaisiin.

– Apteekkariliitto on ehdottanut, että osana hallituksen norminpurkutalkoita olisi järkevää pohtia apteekkien lääkevaihto-oikeuksien laajentamista. Farmaseuttista harkintaa voitaisiin hyödyntää tilanteissa, joissa tärkeintä on varmistaa potilaan lääkehoidon jatkuvuus, kertoo Puumalainen.

Mitä mieltä olit artikkelista?

Agreed 0 times
Said to be thoughtful 2 times
Has raised questions 1 times
Disagreed 0 times