Sote-valiokunnan mukaan biologisten lääkkeiden apteekkivaihto kyetään toteuttamaan apteekeissa ammattitaitoisesti ja turvallisesti. Valiokunta muistuttaa, että apteekit toimittavat jo nykyisin biologisia lääkkeitä ja biosimilaareja, ja niiden tulee opastaa asiakasta antolaitteen käytössä. Kuva: Roni Rekomaa
Uutinen

Valiokunnan mietintö biologisten lääkkeiden apteekkivaihdosta valmistui – lähes koko valikoima apteekkivaihdon piiriin kahden vuoden aikana

10.02.2023 | 09:09

Teksti : Hanna Hyvärinen

Valiokunta rajaisi lyhytvaikutteiset insuliinit alkuvaiheessa vaihdon ulkopuolelle ja sallisi vaihdot vain täysi-ikäisille.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta julkaisi torstaina mietintönsä biologisten lääkkeiden apteekkivaihdosta. Hallituksen esityksen mukaan biologisten lääkkeiden vaihto apteekissa tulisi mahdolliseksi vuoden 2024 alusta. Esityksen tavoitteena on biologisten lääkkeiden hintakilpailun lisääminen ja sitä kautta säästöt lääkekorvausmenoihin.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta toteaa mietinnössään, että se pitää hallituksen esityksen tavoitteita tärkeinä ja puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muutamin, lähinnä voimaantulon porrastamiseen ja lääkitysvirheiden estämiseen liittyvin muutoksin.

Insuliinit mukaan vaiheittain

Valiokunta ehdottaa insuliinivalmisteiden vaihdon rajaamista hallituksen ehdotusta tiukemmin siten, että lyhytvaikutteisia insuliinivalmisteita ei tässä vaiheessa hyväksytä vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luetteloon.

Pitkävaikutteiset insuliinit puolestaan tulisivat apteekkivaihdon piiriin vaiheittain. Valiokunta ehdottaa, että biologisista lääkkeistä vaihtokelpoisiksi voidaan määritellä ensimmäisessä vaiheessa, eli vuoden 2024 alusta, vain enoksapariinivalmisteet ja kaikki samaan lääkeryhmään kuuluvat, niin sanotut pienimolekylaariset hepariinit, joita käytetään muun muassa veritulppien ehkäisyyn.

Pitkävaikutteisia insuliineja lukuun ottamatta muut valmisteet tulevat lääkevaihdon piiriin 1.10.2024 alkaen. Glargininsuliineihin lääkevaihtoa sovelletaan vuoden 2025 alusta alkaen ja degludekininsuliinivalmisteisiin ja muihin pitkävaikutteisiin insuliinivalmisteisiin vuoden 2025 syksystä alkaen.

Alaikäiset vaihdon ulkopuolelle

Valiokunta ehdottaa, että lapsille määrätyt biologiset lääkkeet jätetään apteekkivaihdon ulkopuolelle. Valiokunta perustelee ehdotustaan sillä, että lasten kohdalla hoitotasapainon saavuttaminen ja potilaan sitouttaminen pistettävään lääkehoitoon on usein haastavaa, ja lääkkeen vaihto voi lisätä hoidon epäonnistumisriskiä.

Valiokunta asettaisi ikärajan alkuvaiheessa 18 vuoteen. Samalla se kuitenkin katsoo, että jatkovalmistelussa on perusteltua selvittää ikärajan tarkoituksenmukaisuutta, kunhan injektiona annosteltavien biosimilaarien apteekkivaihdosta saadaan enemmän kokemusta.

Apteekkivaihto voidaan toteuttaa turvallisesti

Apteekkien antamasta neuvonnasta valiokunta toteaa, että biologisten lääkkeiden apteekkivaihto kyetään toteuttamaan apteekeissa ammattitaitoisesti ja turvallisesti. Valiokunta muistuttaa, että apteekit toimittavat jo nykyisin biologisia lääkkeitä ja biosimilaareja, ja niiden tulee opastaa asiakasta antolaitteen käytössä.

Valiokunnan mukaan lääkevaihdon laajeneminen biologisiin lääkkeisiin voi kuitenkin aiheuttaa lisäkoulutuksen tarvetta, minkä lisäksi apteekeissa tulee varmistaa riittävä farmaseuttisen henkilökunnan määrä.

Lääkkeiden palautuskieltojen kumoaminen selvitykseen

Apteekkariliitto nosti asiantuntijakuulemisessa esiin tarpeen lääkkeiden palautuskieltojen kumoamiseen. Valiokunta toteaa, että apteekkien oikeutta palauttaa ylimääräisiä lääkkeitä tukkuliikkeeseen on syytä selvittää.

Valiokunnan ehdottama sääntely voisi osaltaan myös vähentää lääkehävikkiä ja parantaa lääkkeiden saatavuutta. 

– Olemme tyytyväisiä, että valiokunta nosti tämän esiin mietinnössä, ja odotamme asian etenevän ensi hallituskaudella, sanoo Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler.

Sandlerin mukaan palautuskieltojen kumoaminen on tarpeellinen toimi kirittämään biologisten lääkkeiden hintakilpailua ja varmistamaan, ettei apteekkien varastoissa turhaan seiso valmisteita, jotka voisivat olla potilaiden käytössä. 

Valiokunnan mietintö löytyy kokonaisuudessaan eduskunnan sivuilta