Hyppää sisältöön

Petteri Orpon (kok) hallitus julkaisi hallitusohjelmansa perjantaina (16.6.) illan suussa. Ohjelma sisältää useita muutosehdotuksia apteekkisääntelyyn ja muuttaa apteekkijärjestelmän perusteita.

Ohjelmaan on kirjattu myös 30 miljoonan euron vuosittaiset lääkesäästöt. Säästöjä haetaan apteekkitaloudesta leikkaamalla ja lääkkeiden hintakilpailua edistämällä. Samalla lääkkeiden arvonlisäveroa ollaan korottamassa 10 prosentista 14 prosenttiin. Hallituksen mukaan uudistuksella ei kuitenkaan ”kasvateta asiakkaiden maksurasitetta”.

/media/2-apteekkari.fi/henkilokuvat/hirvonen-merja-19.jpg

Nyt näyttää siltä, että pitkäjänteisen ja tavoitteellisen uudistamisen sijaan tehdään pistemäisiä uudistuksia, joiden tavoitteet ja vaikutukset ovat epäselviä.

Merja Hirvonen

Apteekkitalous uudistetaan

Hallitus aikoo myös toteuttaa apteekkitalouden kokonaisuudistuksen. Hallitusohjelman mukaan siinä huomioidaan apteekkivero ja lääketaksa yhdessä siten, että apteekkien tosiasiallinen kannattavuus otetaan huomioon.

Lisäksi ”turvataan maanlaajuinen apteekkiverkosto, rationaalisen lääkehoidon toteutumiseksi farmaseuttinen tuki, lääkitysturvallisuus ja lääkkeiden saatavuus.” Maanlaajuinen apteekkiverkosto turvataan hallitusohjelman mukaan tarvittaessa erillisin tukielementein, esimerkiksi negatiivisella apteekkiverolla.

Ohjelmassa mainitaan myös taloudellinen kannustin apteekeille, jotta apteekit vaihtaisivat reseptilääkevalmisteen aina edullisimpaan vaihtokelpoiseen lääkkeeseen. 

Samalla muutoksessa halutaan varmistaa apteekkitoiminnan tuottama verotulokertymä.

Apteekkien talouden läpinäkyvyyttä halutaan lisätä ja apteekkien yhteydessä toimivien erillisten osakeyhtiöiden asemaa ja verotusta halutaan selkeyttää.

–  Apteekkitaloutta on tarpeen uudistaa, mutta uudistus kannattaa toteuttaa rakenteellisesti siten, että se huomioi lääke- ja apteekkimarkkinassa tapahtuneet muutokset. Uudistuksen käytännön toteuttaminen vuoden 2024 alusta on todennäköisesti mahdotonta, kommentoi hallituksen suunnitelmia Apteekkariliiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen
 

Apteekkien terveysosaaminen paremmin käyttöön

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että siinä tunnistetaan apteekkien rooli osana terveydenhuoltojärjestelmää ja apteekkien ”suuri merkitys potilaan onnistuneen lääkehoidon toteutumisessa”. Apteekkien henkilöstön osaamista pyritäänkin hyödyntämään entistä enemmän osana sosiaali- ja terveydenhoitoa.

Hallitus aikoo selvittää muun muassa ne lainsäädännön kohdat, jotka tällä hetkellä rajoittavat apteekeissa tarjottavien palveluiden laajenemista esimerkiksi rokotuksiin tai muihin matalan kynnyksen terveyspalveluihin.

– Nämä ovat hyviä kirjauksia. Olemme pitkään esittäneet apteekkien laajempaa hyödyntämistä terveydenhuollossa. Esimerkiksi koronapandemian aikana monessa Euroopan maassa apteekkien rooli osana terveydenhuoltoa koki merkittävän mullistuksen, kun apteekit otettiin mukaan testaamaan ja rokottamaan, Hirvonen sanoo.

Itsehoitolääkkeitä ehkä kauppoihin, reseptin toimittamiseen joustoa

Samalla, kun hallitus haluaa hyödyntää apteekkeja osana terveydenhuoltoa, se kuitenkin harkitsee joidenkin yleisimmin käytettyjen itsehoitolääkkeiden myynnin osittaista vapauttamista apteekeista päivittäistavarakauppoihin. Tämä tehtäisiin hallitusohjelmakirjauksen mukaan ”lääketurvallisuusviranomaisen selvityksen pohjalta harkitusti, lääke- ja lääkitysturvallisuus varmistaen”.

– Itsehoitolääkkeiden jakelu apteekkien ulkopuolella ei millään lailla edistäisi terveyspoliittisten tavoitteiden saavuttamista eikä toisi säästöjä. Kuinka varmistettaisiin, että asiakas valitsee kaupan valikoimasta juuri oikean lääkkeen, käyttää sitä oikein ja hakeutuu lääkäriin silloin, kun sen tarve on, Hirvonen kysyy. 

– Apteekeissa nähdään päivittäin, että asiakkailla on paljon virheellisiä käsityksiä itsehoitolääkkeistä, hän muistuttaa.

Hirvosen mukaan itsehoitolääkkeiden jakelun laajentaminen yhdessä apteekkeihin kohdistuvien leikkausten kanssa heikentää apteekkien toimintaedellytyksiä entisestään. 

Reseptilääkkeiden toimittamista hallitus haluaa selkiyttää niin, että lääkemääräystä voidaan soveltaa eri pakkauskokojen saatavuus ja määrä huomioiden, kuitenkin poikkeamatta lääkemääräyksien kokonaislääkemäärästä.

– Tämä on hyvä kirjaus, joka tuo toivottua liikkumavaraa apteekeille lääkkeiden maailmanlaajuisten saatavuushäiriöiden lisäännyttyä.

Apteekkien omistus säilyy proviisoreilla

Osana apteekkitalouden kokonaisuudistusta hallitus aikoo mahdollistaa apteekkitoiminnan harjoittamisen myös osakeyhtiömuodossa. Osakkaina apteekkiyhtiöissä voivat kuitenkin jatkossakin toimia vain Suomessa laillistetut proviisorit.

”Muutoksessa varmistetaan apteekkitoiminnan tuottama verotulokertymä. Lisätään apteekkien talouden läpinäkyvyyttä ja selkeytetään apteekkien yhteydessä toimivien erillisten osakeyhtiöiden asema ja verotus”, hallitusohjelmassa todetaan.

Myös apteekkien välinen yhteistyö ja ketjuuntuminen mahdollistetaan, samoin ainoastaan verkossa toimivien apteekkien perustaminen.

Hallitusohjelman mukaan hallitus aikoo myös selvittää ”mahdollisuuksia laajentaa apteekkien omistajapohjaa esimerkiksi sallimalla farmaseuttien toimiminen osakkaina”.

Myös apteekkien määrä- ja sijaintisääntelyä aiotaan vapauttaa valikoiduilla alueilla.

Lääkeasioiden uudistus jatkuu

Hallitusohjelman mukaan lääkeasioiden uudistusta jatketaan viime hallituskauden tiekartan pohjalta ja samalla ”varmistetaan rationaalisen lääkehoidon toteutuminen”. Tavoitteena on ”parantaa väestön terveyttä ja toimintakykyä, lääkehoitojen vaikuttavuutta, turvallisuutta ja laatua sekä taloudellisuutta, yhdenvertaisuutta ja saatavuutta”. 

Hirvosen mukaan hallitusohjelma asettaa kokonaisuudessaan rationaaliselle lääkehoidolle kunnianhimoisia tavoitteita samaan aikaan kun toimintaedellytyksiä heikennetään. 

Saatavuuden osalta hallitusohjelma toteaa, että ”varmistetaan tärkeimpien lääkkeiden, lääkinnällisten tuotteiden ja infuusionesteiden saatavuus Suomessa ja kehitetään tässä pohjoismaista ja eurooppalaista yhteistyötä”. Myös kotimaisen rokotetuotannon edistämistä selvitetään ja lääkkeiden velvoitevarastointilainsäädäntöä uudistetaan.

Kaiken kaikkiaan Hirvonen arvioi, että hallitusohjelmakirjausten vaikutuksia ei ole arvioitu kokonaisuutena. Hänen mielestään tämä työ on vielä välttämätöntä ennen kuin kirjauksia lähdetään toimeenpanemaan.  

– Nyt näyttää siltä, että pitkäjänteisen ja tavoitteellisen uudistamisen sijaan tehdään pistemäisiä uudistuksia, joiden tavoitteet ja vaikutukset ovat epäselviä, sanoo Hirvonen. 
 

Hallitusohjelmaan voi tutustua tarkemmin täällä.

Mitä mieltä olit artikkelista?

Agreed 0 times
Said to be thoughtful 0 times
Has raised questions 0 times
Disagreed 1 times