Kuva: Rodeo
Uutinen

Hallituksen esitys lääkesäästöistä keräsi runsaasti kritiikkiä

11.08.2022 | 12:43

Teksti : Hanna Hyvärinen

Lausunnoissa ollaan huolissaan apteekkipalveluiden rapautumisesta ja vaaditaan näyttöä siitä, mitä leikkauksilla oikeasti saavutetaan.

Hallituksen esitysluonnos lääkesäästöistä keräsi määräaikaan mennessä kaikkiaan 52 lausuntoa. Valtaosa lausunnoista on samoilla linjoilla kuin Apteekkariliitto, jonka mukaan lääkesäästöjen toteuttaminen esitysluonnoksen ehdottamalla tavalla olisi kohtuutonta ja vaarantaisi apteekkipalveluiden toteutumisen ja apteekkien maankattavan apteekkiverkoston.

Huolta herättää etenkin pienten paikkakuntien apteekkipalveluiden rapautuminen.

Useissa lausunnoissa nostetaan esiin leikkausten vaikutukset apteekkien henkilöstöön ja mahdollisiin henkilöstön irtisanomisiin. Mikäli apteekit joutuvat säästösyistä vähentämään henkilöstöään, tämän nähdään kuormittavan muuta terveydenhuoltoa entisestään.

Taksaleikkausten ja apteekkien heikentyvän kannattavuuden nähdään olevan ristiriidassa vaaditun, lisääntyvän neuvontavelvoitteen ja sen vaatimisen henkilöstöresurssien kanssa.

Säästöt lisäisivät väestön epätasa-arvoa

Esimerkiksi Helsingin yliopiston mukaan esitetyt säädösmuutokset tulisivat todennäköisimmin johtamaan dramaattisiin heikennyksiin lääkkeiden sujuvassa saatavuudessa ja saavutettavuudessa, mikä lisäisi epätasa-arvoa väestössä. Tämä koskisi yliopiston mukaan lääkkeiden lisäksi niiden käyttöön liittyvän neuvonnan saatavuutta.

Yliopiston mukaan esityksen taustaksi tulisikin tehdä vielä selvitys siitä, mitä aiotuilla 60 miljoonalla leikkauseurolla käytännössä pystyttäisiin tuottamaan iäkkäiden hoivapalveluissa suhteessa siihen vahinkoon, mitä summan vieminen pois apteekkien toiminnasta aiheuttaa kansalaisten lähipalveluille 

Myös oikeusministeriö (OM) huomauttaa, että leikkausten vaikutusten arviointi on vajaata ja sitä tulisi täydentää koskien apteekkiliiketoimintaa, apteekkareiden asemaa, työllisyysvaikutuksia sekä vaikutuksia apteekkien palvelutasoon ja neuvontatehtävien hoitamiseen.

Lääketaksaa ja apteekkiveroa tulisi kehittää yhdessä

Valtaosassa lausunnoista peräänkuulutetaan, että – toisin kuin hallituksen esitysluonnoksessa – lääketaksaa ja apteekkiveroa tulisi käsitellä ja kehittää yhdessä. Esimerkiksi Fimea toteaa, että sen asiantuntijanäkemyksen mukaan lääketaksaa ei tulisi muuttaa ilman apteekkiveron samanaikaista muuttamista. 

Lisäksi taksamuutosten vaikutusten arviointi tulisi kohdistaa luvanvaraiseen liiketoimintaan, eli apteekkitoimintaan ja lääkemyyntiin, eikä yhdistettynä vapaasti kilpailtuun muuhun liiketoimintaan (erillisyhtiöt). Muiden muassa yliopistojen apteekit ja OM pitävät ongelmallisena näiden yhdistämistä arvioinnissa.

Myös kalliisiin lääkkeisiin liittyvä negatiivisen katteen ongelma tunnistetaan laajasti, ja siitä mainitsevat muiden muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Fimea sekä OM.

Esimerkiksi OM:n mukaan apteekkien velvollisuus myydä kalliita lääkkeitä tappiollisesti on poikkeuksellista eikä ongelmaa lisäävää säätelyuudistusta voida perustella aikataulusyillä, vaan uudistus edellyttäisi sääntelyn kokonaisvaltaista arviointia ja apteekeille koituvan taloudellisen rasituksen yksityiskohtaista arviointia .

Useissa lausunnoissa nousevat esiin myös esitykseen liittyvät perustuslailliset ongelmat esimerkiksi omaisuuden ja elinkeinovapauden näkökulmasta.

Biologisten lääkkeiden apteekkivaihdolle kannatusta

Biologisten lääkkeiden apteekkivaihtoa kannatetaan useassa lausunnossa. Esimerkiksi Fimea ja Farmasialiitto kuitenkin ehdottavat, että ennen biologisten lääkkeiden apteekkivaihtoa seurataan niiden määräämiseen liittyvän lainmuutoksen vaikutuksia.

Myös inhaloitavien lääkevalmisteiden apteekkivaihtoa pääasiassa kannatetaan, mutta siinä nähdään myös haasteita. Esimerkiksi Farmasialiitto pitää ongelmallisena tuoda apteekeille lisävelvollisuuksia ilman lisäkorvausta.

Keuhkolääkäriyhdistys ja Erikoislääkäriyhdistys kyseenalaistavat apteekkivaihdon, koska inhalaatiolaitteen vaihdon myötä hoitovastuu siirtyisi osin lääkäriltä apteekille, mikä on ristiriidassa sen kanssa, että lääkärin katsotaan olevan lääketieteellisiltä osin vastuussa potilaansa hoidosta.

Hallituksen esitysluonnos ja annetut lausunnot löytyvät kokonaisuudessaan STM:n sivuilta.