Pääkirjoitus

Lääkkeiden huoltovarmuus osaksi uudistuksia

07.03.2024 | 09:15

Teksti : Risto Kanerva

Hallitusohjelman apteekkikirjausten toimeenpano on käynnistynyt. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) nimitti joulukuussa Lääkkeiden hintalautakunnan johtajan, Lauri Pelkosen, koordinoimaan lääkkeisiin ja apteekkitalouteen liittyvien hallitusohjelmakirjausten valmistelua. Tammikuussa STM asetti työryhmän valmistelemaan itsehoitolääkkeiden jakelukanavan osittaista laajentamista. 

Hallituksen tavoitteena on uudistaa apteekkisääntelyä vastuullisesti ja asteittain, turvaten laadukkaat ja turvalliset apteekkipalvelut koko Suomessa. Tavoite on hyvä, mutta tehtävä ei ole helppo. Edellisen hallituksen apteekkeihin kohdistamat lääkesäästöt iskivät pahasti apteekkeihin ja pahiten pieniin apteekkeihin, joilla on verkoston kattavuuden näkökulmasta keskeinen rooli. 

Tilanne ei ole helpottamassa, sillä osa edellisen hallituksen lääkesäästöistä alkaa realisoitua vasta tänä vuonna, kun biologisten lääkkeiden apteekkivaihto alkaa asteittain huhtikuussa. 

Hallituksen agendalla on myös apteekkitalouden kokonaisuudistus, jota Apteekkariliitto on esittänyt jo useita vuosia. Hallituksen tavoite turvata maanlaajuinen apteekkiverkosto, lääkitysturvallisuus, lääkkeiden saatavuus ja farmaseuttinen tuki rationaalisen lääkehoidon toteutumiseksi ei voi toteutua, ellei uudistusta saada tehtyä pikimmiten. 

Apteekkien nopeasti muuttunut tilanne on jäänyt monilta päättäjiltäkin huomaamatta.

Apteekkien toimintaedellytykset ovat muuttuneet nopeasti lääkkeiden hintojen halpenemisen, inflaation, apteekkeihin kohdistuneiden lääkesäästöjen, työvoimapulan ja lääkkeiden saatavuushäiriöiden pahentumisen seurauksena. Apteekkien nopeasti muuttunut tilanne on jäänyt monilta päättäjiltäkin huomaamatta.  

Liian vähälle huomiolle on jäänyt myös lääkkeiden huoltovarmuudesta huolehtiminen. Vasta koronapandemia ja Venäjän hyökkäyssota havahduttivat siihen, että lääkkeiden saatavuus ei ole itsestäänselvyys. Seuraavaa pandemiaa tai kansallista häiriötilannetta ajatellen meillä pitää olla lääkehuoltoa varten kansallinen strategia ja selkeä johtamisjärjestelmä. Niiden pitää olla osa apteekki- ja lääkealan uudistuksia. 

Apteekkisääntelyn hallittu uudistaminen varmistaa parhaiten rationaalisen lääkehoidon toteutumisen, maankattavan apteekkiverkoston, lääkehuoltovarmuuden ja apteekkien kehittymisen nykyistä vahvemmin terveydenhuollon tueksi. Uudistuksissa on tärkeää huolehtia siitä, että apteekin tehtävät ja toimintaedellytykset ovat tasapainossa. Nyt tämä tasapaino on järkkymässä. 

Kevään aikana tehdään merkittäviä linjauksia tulevaisuuden apteekkipalveluista. Tärkeää on, että ne tehdään reaaliaikaisen tilannekuvan ja faktojen pohjalta.

Läkemedelsförsörjningen bör beaktas i reformerna 

Genomförandet av regeringsprogrammets apoteksåtgärder har börjat. Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) utnämnde i december läkemedelsprisnämndens direktör Lauri Pelkonen till att koordinera förberedandet av åtgärderna gällande läkemedel och apoteksekonomin. I januari tillsatte SHM en arbetsgrupp för att förebereda en partiell utvidgning av egenvårdsläkemedlens distributionskanal. 

Regeringens mål är att förnya apoteksregleringen ansvarsfullt och stegvis, så att hela Finland fortfarande ska ha högklassiga och trygga apotekstjänster. Målet är bra, men uppgiften är inte lätt. Den förra regeringens sparåtgärder slog hårt mot apoteken och särskilt små apotek som spelar en viktig roll för apoteksnätverkets täckning. 

Läget blir inte lättare när en del av förra regeringens sparåtgärder börjar realiseras i år, då utbytet av biologiska läkemedel inleds stegvis i april. 

På regeringens agenda finns också den genomgripande reformen av apoteksekonomin, som Apotekareförbundet förordat i flera år. Regeringens mål att trygga det landsomfattande apoteksnätverket, läkemedelssäkerheten, läkemedelstillgången och det farmaceutiska stödet som främjar rationell läkemedelsbehandling kan inte uppnås om inte reformen genomförs snarast.

Apotekens snabbt förändrade situation har undgått många beslutsfattare.

Apotekens verksamhetsförutsättningar har förändrats snabbt som en följd av billigare mediciner, inflation, sparåtgärder som drabbat apoteken, bristen på arbetskraft samt fler störningar i tillgången på läkemedel. Apotekens snabbt förändrade situation har undgått många beslutsfattare.  

Även läkemedelsförsörjningen har fått alltför lite uppmärksamhet. Coronapandemin och Rysslands anfallskrig väckte oss till insikt om att tillgången på läkemedel inte är en självklarhet. Med tanke på nästa pandemi eller störningssituation måste vi ha en nationell strategi och ett tydligt ledningssystem för läkemedelsförsörjningen. De behöver ingå i apoteks- och läkemedelsbranschens reformer. 

En behärskad förnyelse av apoteksregleringen är det bästa sättet att säkra rationell läkemedelsbehandling, ett landsomfattande apoteksnätverk, läkemedelsförsörjningen och apotekens utveckling mot att stöda den övriga hälsovården allt mer. I reformerna är det viktigt att se till att apotekets uppgifter och verksamhetsförutsättningar är i balans. Just nu har den balansen rubbats. 

Under våren drar man upp betydelsefulla riktlinjer för framtidens apotekstjänster. Det är viktigt att det görs utifrån en reell situationsbild och korrekta fakta.