Pääkirjoitus

Apteekkiuudistus on täällä

21.09.2023 | 08:09

Teksti : Risto Kanerva

PÄÄMINISTERI Petteri Orpon (kok) hallituksen hallitusohjelma sisältää useita apteekkeja koskevia kirjauksia.  

Ohjelman perussävy sitoo apteekkeja terveydenhuoltoon, mutta yksityiskohtaisten sisältökirjausten suunta ei ole selvä. Rooliamme terveydenhuollossa halutaan lisätä, mutta samalla taloudellisia toimintaedellytyksiämme heikennetään.  

 

HALLITUS HALUAA vapauttaa joidenkin yleisimmin käytettyjen itsehoitolääkkeiden myyntiä Fimean arvioinnin perusteella. Tämä ei paranna lääkitysturvallisuutta, mutta lääkkeiden myyntiä se lisää. Esimerkiksi nikotiinikorvauslääkkeiden myynti on yli nelinkertaistunut sen jälkeen, kun niiden myynti sallittiin muuallakin kuin apteekeissa.  

Itsehoitolääkkeiden jakelukanavan osittainenkin avaaminen söisi myös vaikuttavuutta apteekkien roolilta osana terveydenhuoltoa. 

Ainekset onnistuneelle apteekkiuudistukselle ovat olemassa, kunhan uudistukset maltetaan tehdä vaiheittain ja vaikutuksia seuraten. 

HALLITUSOHJELMAKIRJAUS 30 miljoonan euron vuosittaisista valtion lääkesäästöistä on veret seisauttava. Apteekeilta leikattiin juuri yli 20 miljoonaa euroa, ja osa edellisen hallituksen lääkesäästöistä realisoituu vasta ensi vuodesta lukien.  

Uudet, apteekkeihin välittömästi kohdistuvat leikkaukset vaarantaisivat vakavasti maankattavan apteekkien lähipalveluverkoston, sillä jo toteutettujen leikkausten seurauksena moni apteekki on henkitoreissaan. Sosiaali- ja terveysministeriö onkin ehdottanut, että säästöt tehtäisiin vasta vuoden 2025 alusta lukien. 

Tuoreen apteekkikyselyn mukaan jopa 85 prosenttia apteekkareista arvioi joutuvansa taloudellisiin ongelmiin, jos apteekkeihin kohdistetaan uusia säästöjä tai itsehoitolääkkeiden myynti apteekissa vähenee. 

 

HALLITUSOHJELMASSA ON myös hyvää, kuten lupaus toteuttaa apteekkitalouden kokonaisuudistus. Apteekkariliitto on jo pitkään esittänyt uudistusta, jolla korjattaisiin apteekkitalouden vääristymiä. Uudistus on välttämätöntä käynnistää pikaisesti. 

Ainekset onnistuneelle apteekkiuudistukselle ovat olemassa, kunhan uudistukset maltetaan tehdä vaiheittain ja vaikutuksia seuraten. Hätiköidyillä uudistuksilla hyvin toimiva osa terveydenhuoltoa voidaan ajaa kaaokseen, josta ei ole paluuta.

Apoteksreformen är här 

STATSMINISTER Petteri Orpos (Saml.) regerings regeringsprogram innehåller flera noteringar gällande apoteken.  

Programmet knyter apoteken till hälsovården, men detaljerna är ännu oklara. Man vill förstora vår roll i hälsovården, men samtidigt försvagas våra ekonomiska verksamhetsförutsättningar.  

 

REGERINGEN VILL frigöra försäljningen av en del av de mest använda egenvårdsläkemedlen utifrån Fimeas bedömning. Det förbättrar inte medicineringssäkerheten, men ökar läkemedelsförsäljningen. Försäljningen av nikotinersättningspreparat har mer än fyrdubblats sedan den tilläts annanstans än på apoteken.  

Redan en partiell öppning av egenvårdsläkemedlens distribution skulle också underminera apotekens effektivitet i deras hälsovårdsroll.  

Ingredienserna till en lyckad apoteksreform finns. Det gäller bara att göra förändringarna stegvis och följa med effekterna. 

REGERINGSPROGRAMMETS MÅL att minska statens läkemedelsutgifter med 30 miljoner euro är alarmerande. Nyss gjordes över 20 miljoners nedskärningar för apoteken och en del av den förra regeringens läkemedelsinbesparingar realiseras först från och med nästa år.  

Många apotek står redan efter de senaste nedskärningarna på gränsen till sina existensmöjligheter och nya omedelbara nedskärningar skulle allvarligt äventyra omfattningen av vårt apoteksnätverk. Social- och hälsovårdsministeriet har därför föreslagit att nedskärningarna skulle göras först från början av år 2025. 

Enligt en färsk apoteksenkät uppskattar så många som 85 procent av apotekarna att de får ekonomiska problem om apoteken utsätts för nya nedskärningar eller apotekets försäljning av egenvårdsläkemedel minskar. 

 

REGERINGSPROGRAMMET INNEHÅLLER också sådant som är bra, såsom löftet att helt reformera apoteksekonomin. Apotekareförbundet har redan länge föreslagit en reform som skulle korrigera missförhållandena i apoteksekonomin. Det är nödvändigt att reformen inleds snabbt. 

Ingredienserna till en lyckad apoteksreform finns. Det gäller bara att göra förändringarna stegvis och följa med effekterna. Förhastade förnyelser kan driva denna välfungerande del av hälsovården till ett kaos utan återvändo.