Keskusteluun osallistuneiden mukaan verkkoapteekkitoimintaa ja sen sääntelyä tulee kehittää asiakkaan ja rationaalisen lääkehoidon näkökulmasta. Muun muassa reseptilääkkeiden etätoimittamiseen kaivattiin sääntelymuutoksia. Kuva: Ingimage
Uutinen

"Verkkoapteekkia tulee kehittää asiakkaiden tarpeista"

01.12.2021 | 08:45

Teksti : Hanna Hyvärinen

Apteekkien verkkopalveluiden nykytilasta ja kehittämisestä keskusteltiin STM:n sidosryhmätilaisuudessa. 

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) järjesti marraskuun lopulla apteekkien verkkopalvelutoimintaa ja sen kehittämistä koskevan keskustelutilaisuuden. Tilaisuuden tarkoituksena oli keskustella näkemyksistä ja kehitysehdotuksista verkkoapteekkitoiminnan valmistelun tueksi.

STM:n mukaan tilaisuuteen osallistui lääkkeiden vähittäisjakelun toimijoita, edunvalvontajärjestöjä, potilasjärjestöjä ja viranomaisia. 

Keskustelu liittyi lääkeasioiden uudistukseen. Uudistuksessa osana apteekkitalouden ja lääkkeiden jakelun kehittämistä on tarkoituksena etsiä keinoja lääkkeiden etämyynnin ja apteekkien verkkokauppatoiminnan kehittämiseksi.

STM:n mukaan tilaisuuteen osallistuneet olivat yhtä mieltä siitä, että kehitysehdotuksien pitää lähteä asiakkaiden tarpeista ja mahdollisten muutosten tulee palvella asiakkaita ja lääkkeiden käyttäjiä.

Verkkoapteekkitoiminnan tulee omalta osaltaan edistää lääkkeiden käyttäjien rationaalista lääkehoitoa, lääkkeiden saatavuutta ja palveluiden saavutettavuutta. Farmaseuttinen neuvonta nähtiin tärkeänä osana näiden tavoitteiden saavuttamisessa, STM kertoo tiedotteessaan.

Verkkoapteekkia ei pidä kehittää kaupallisista lähtökohdista

Tiedotteen mukaan keskusteluissa nousi esille kysymys, onko verkkoapteekkitoiminnan tarkoitus täydentää maamme fyysistä apteekkiverkostoa vai korvata sitä. Kysymystä pidettiin erittäin oleellisena sekä itse valmistelutyön sekä sen pohjalta tehtävien kehittämisehdotusten kannalta. Keskusteluissa korostettiin, että kehittämisen tulisi lähteä rationaalisen lääkehoidon tavoitteista eikä kaupallisista lähtökohdista. 

Osallistujat nostivat esille useita nykyisen sääntelykehikon tuomia haasteita kehittää toimintaa sekä esittivät useita konkreettisia ratkaisuehdotuksia toiminnan kehittämiseksi. Muun muassa Kanta-järjestelmän lainsäädännön uudistamista ja tiedonvälitystä ehdotettiin kehitettäväksi siten, että reseptilääkkeiden etätoimittamisprosessia voitaisiin kehittää nykyistä asiakaslähtöisempään suuntaan.

Nykyisen sääntelyn koettiin sitovan etäasioinnin toteuttamisvaihtoehdot liiaksi fyysisen asioinnin malliin, jolloin verkkoasioinnin erityispiirteet eivät tule huomioiduksi. Lisäksi toivottiin viranomaisohjausta verkkoapteekeista tapahtuvien etäkuljetusten järjestämisen yhdenmukaistamiseksi.  

STM:n mukaan tilaisuudessa esiin nousseet ehdotukset ja näkökulmat olivat erittäin hyviä ja ne tullaan huomioimaan apteekkitalouden ja lääkkeiden vähittäisjakelun kehittämistyössä, jota jatketaan osana lääkeasioiden uudistusta.