Tutkimuksen mukaan apteekkien reseptintoimituksessa pystyttiin ratkaisemaan lähinnä resepteihin liittyviä teknisiä ongelmia ja parantamaan potilaiden hoitoon sitoutumista. Kuva: Petri Jauhiainen.
Uutinen

Väitös: Lääkitysongelmien ratkaiseminen kaipaisi nykyistä parempaa tiedonkulkua

25.11.2021 | 08:03

Teksti : Hanna Hyvärinen

Ikäihmisten lääkitysten järkeistämiseen liittyy haasteita niin lainsäädännön, tietojärjestelmien kuin asenteidenkin tasolla.

Apteekkien toimintaa tulisi kehittää järjestelmälähtöisesti osana terveydenhuoltoa. Lisäksi apteekissa työskentelevien farmaseuttien ja proviisorien osaamista tulisi kehittää, jotta etenkin iäkkäiden lääkityksiin liittyviä hoidollisia riskejä voitaisiin tunnistaa nykyistä tehokkaammin.

Lääkitysongelmien ratkaisemiseksi tiedonkulkua terveydenhuollon toimijoiden välillä tulisi helpottaa tietoteknisillä ratkaisuilla sekä tehtävien ja vastuiden selkeämmällä määrittelyllä.

Näin toteaa proviisori Sonja Kallio tuoreen väitöskirjansa tiivistelmässä.

Kallion väitöskirjatyön tavoitteena oli tutkia avohuollon apteekkien osallistumista iäkkäiden lääkitysten ennakoivaan riskienhallintaan yhdessä muun terveydenhuollon kanssa.

Sonja Kallion väitöskirja tarkastetaan Helsingin yliopistossa perjantaina. Kallio on nimitetty Apteekkariliiton lääkepoliittiseksi asiantuntijaksi, ja hän aloittaa tehtävässä tammikuussa. Kuva: Kirsi-Marja Savola

Aineistona haastattelut ja kyselyt

Väitöskirja koostuu neljästä osatyöstä. Niissä muun muassa tutkittiin iäkkäiden lääkkeiden käytön järkeistämiseen ja terveydenhuollon ammattilaisten moniammatilliseen yhteistyöhön liittyviä haasteita ja ratkaisuehdotuksia sekä kartoitettiin iäkkäille suunnattuja lääkehoidon arvioinnin toimintamalleja, joissa avohuollon apteekki on osallisena.

Lisäksi tutkittiin lääkitysriskien hallintaan liittyvää osaamista ja koulutustarpeita sekä apteekkien osallistumista lääkitysriskien tunnistamiseen ja ratkaisemiseen reseptintoimituksen yhteydessä.

Aineistona olivat terveydenhuollon ammattilaisten haastattelut, kirjallisuuskatsaukset sekä apteekeille tehdyt kyselyt.

Ratkaisuksi selkeämpää vastuunjakoa ja työkalujen kehittämistä

Moniammatilliseen yhteistyöhön ja ikäihmisten lääkitysten järkeistämiseen liittyviä haasteita ilmeni useilla toiminnan tasoilla, kuten lainsäädännössä, tietojärjestelmissä, työn organisoinnissa, resursseissa ja asenteissa. Yleisesti koettiin, ettei kukaan ota vastuuta potilaan kokonaislääkityksestä.

Ratkaisuiksi ehdotettiin useimmin selkeämpää työn ja vastuiden jakoa, farmaseuttisen osaamisen parempaa hyödyntämistä ja työkalujen kehittämistä.

Apteekeille tehdyn kyselyn mukaan apteekkien reseptintoimituksessa pystyttiin ratkaisemaan lähinnä resepteihin liittyviä teknisiä ongelmia ja parantamaan potilaiden hoitoon sitoutumista, mutta hoidolliset ongelmat jätettiin useimmin potilaalle itselleen ratkaistavaksi yhdessä lääkärin kanssa. Lääkitysongelmien ratkaisemiseksi oli vain harvoin muun terveydenhuollon kanssa yhdessä sovittuja toimintatapoja.

Apteekeissa osattiin varmistaa lääkkeiden oikeat annokset ja tunnistaa lääkkeiden yhteisvaikutukset. Puutteita osaamisessa koettiin eniten hoidollisten, ja erityisesti iäkkäiden lääkityksiin liittyvien riskien tunnistamisessa sekä riskien tunnistamista tukevien sähköisten työkalujen käytössä ja niiden tuottaman tiedon tulkitsemisessa.

Kallion väitöskirja Community Pharmacists’ Contribution to Prospective Medication Risk Management for Older Adults in the Context of Network Theory tarkastetaan Helsingin yliopistossa perjantaina 26.marraskuuta.

Kallio on nimitetty Apteekkariliiton lääkepoliittiseksi asiantuntijaksi, ja hän aloittaa tehtävässä tammikuussa.