Apteekit liittyivät viime vuonna osaksi terveydenhuollon vaaratapahtumien Haipro-raportointijärjestelmää. Lääkehoidon haittatapahtumien määrä tulee uuden stategian mukaan olla jatkossa osoitetusti laskusuuntainen. Kuva: Petri Jauhiainen
Uutinen

Uusi asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia: Vältetään vältettävissä oleva haitta

24.02.2022 | 10:05

Teksti : Hanna Hyvärinen

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema strategia ulottuu vuoteen 2026. Tavoitteena on muun muassa lääkehoidon haittatapahtumien määrän lasku.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on julkaissut uuden asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian sekä sen toimeenpanosuunnitelman vuosille 2022–2026. Strategian visiona on tehdä Suomesta asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaa 2026 ja välttää vältettävissä oleva haitta.

STM:n mukaan uudella strategialla ja sen toimeenpanosuunnitelmalla edistetään osallisuuden, turvallisuutta vahvistavien toimien ja turvallisuuskulttuurin johtamisen toteutumista Suomessa. 

Tavoitteena on ottaa käyttöön parhaaseen tutkittuun tietoon perustuvat suositukset niin, että ne hyödyttävät ammattilaisia, potilaita ja asiakkaita kaikissa organisaatioissa kaikilla työskentelyn tasoilla.

Apteekit olennainen osa

Strategia ja toimeenpanosuunnitelma on valmisteltu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten, toimintaa johtavien ja valvovien tahojen, poliittisten päättäjien sekä asiakkaiden, potilaiden ja näiden läheisten käyttöön. Strategiaa voivat hyödyntää sosiaali- ja terveydenhuollon julkiset ja yksityiset toimijat.

Strategisia kärkiä on neljä: ”yhdessä asiakkaiden ja potilaiden kanssa”, ”hyvinvoivat ja osaavat ammattilaiset”, ”turvallisuus ensin kaikissa organisaatioissa” ja ”parannamme olemassa olevaa”. 

Jokaisen kärjen alla on esitetty kolme tavoitetta, joiden saavuttaminen konkreettisesti edistää asiakas- ja potilasturvallisuuden toteutumista. Näitä ovat muun muassa turvallisten etä- ja digipalveluiden varmistaminen, avoimen tiedon hyödyntäminen turvallisuuden parantamisessa sekä lääkehuollon turvallisuuden lisääminen yhteisillä toimintatavoilla.

Apteekeissa on jo ryhdytty edistämään viimeksi mainittua tavoitetta valtakunnallisen lääkitysturvallisuusohjelman (VALO) avulla. Apteekit liittyivät viime vuonna osaksi terveydenhuollon vaaratapahtumien Haipro-raportointijärjestelmää, ja parhaillaan pyritään kehittämään yhteisiä toimintamalleja apteekkien ja soteyksiköiden välille.

– Asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaassa apteekit ovat olennainen osa turvallisen lääkehoidon toteutumista ja toimivat sujuvasti yhteistyössä muun terveydenhuollon kanssa, tiivistää farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler Apteekkariliitosta. 

Lääkehoidon haittatapahtumat laskuun

Uutta asiakas- ja potilasturvallisuusstrategiaa on valmisteltu useissa työpajoissa, työryhmässä ja ohjausryhmässä. Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus on tukenut valmistelua käytännössä. Valmistelussa on hyödynnetty useiden eri sidosryhmien asiantuntemusta.

Käytännön toimeenpanossa strategia korostaa johdon ja esihenkilöiden vastuuta. Toimeenpanon onnistumista mitataan kaikkiaan kymmenellä eri mittarilla. Esimerkiksi lääkehoidon haittatapahtumien määrän tulee olla osoitetusti laskusuuntainen. 

Asiakas- ja potilasturvallisuutta on edistetty Suomessa kansallisen tason strategisessa ohjauksessa vuodesta 2009 lähtien, jolloin julkaistiin ensimmäinen kansallinen potilasturvallisuusstrategia.

Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategiaa 2022–2026 löytyy kokonaisuudessaan täältä.