Kuva: Ingimage
Uutinen

Tutkimus: Hoitajan ja farmaseutin kotikäynnit paransivat iäkkäiden hoitoa

31.10.2022 | 09:27

Teksti : Virpi Ekholm

Väitöstutkimuksessa kehitetty malli olisi hyödyksi niin ikääntyneille, terveydenhuollon ammattilaisille kuin yhteiskunnallekin. 

Omahoitajan ja farmasian ammattilaisen kiireetön juttutuokio ikäihmisen kotona voisi parantaa merkittävästi iäkkäiden, monisairaiden ihmisten hoitoa. 

Farmasian tutkija Heini Kari kehitti väitöstutkimuksessaan ihmiskeskeistä omahoitomallia, jossa omahoitaja ja farmasian ammattilainen vierailivat yhdessä iäkkään ihmisen kotona ja keskustelivat hänen hoidostaan ja elämäntilanteestaan. Samalla farmaseutti tai proviisori selvitti asiakkaan lääkehoitoa ja siihen liittyviä ongelmia. Kohderyhmänä olivat 75 vuotta täyttäneet, kotona asuvat ja monisairaat torniolaiset. 

– Keskeistä oli kartoittaa iäkkään ihmisen omia toiveita ja tarpeita. Tällaiseen kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen on terveydenhuollossa valitettavasti harvoin aikaa, Heini Kari toteaa. 

Esiin nousseita asioita käsiteltiin moniammatillisessa palaverissa, johon myös lääkäri osallistui. Sen pohjalta ikääntyneelle laadittiin omahoitosuunnitelma ja tehtiin tarvittavat muutokset lääkehoitoon.

Toimintavasta oli tutkimuksen mukaan hyötyä paitsi iäkkäille ihmisille, myös terveydenhuollon ammattilaisille ja yhteiskunnalle. Se lisäsi ikääntyneiden osallisuutta ja hoidon jatkuvuutta, vahvisti ammattilaisten välistä yhteistyötä ja oli kustannusvaikuttavaa normaaliin hoitokäytäntöön verrattuna. 

Farmasian ammattilaisten tekemissä lääkehoidon kokonaisarvioinneissa havaittiin huomattava joukko kliinisesti merkittäviä lääkehoitoon liittyviä ongelmia. 

– Valtaosa niistä voitiin tunnistaa vain haastattelun avulla. Pelkkä lääkityslistan tarkastelu ei yleensä riitä, vaan on tärkeää kysyä lääkkeiden käytöstä ihmiseltä itseltään, Heini Kari korostaa. 

Karin mukaan farmasian ammattilaisten osaamista kannattaisi hyödyntää nykyistä enemmän kotona asuvien ikäihmisten hoidossa. Pienet terveyskeskukset, joissa ei ole omaa farmaseuttia, voisivat tehdä tässä yhteistyötä avoapteekkien kanssa.  

Väitöstutkimus tarkastettiin Helsingin yliopistossa viime keväänä. Tutkimus oli osa Tornion perusterveydenhuollossa toteutettua hanketta, johon osallistuivat Tornion terveyskeskus, Alatornion apteekki ja Helsingin yliopiston farmasian tiedekunta.