Osa säästöistä on tarkoitus ottaa tehostamalla edullisimpien biologisten lääkkeiden määräämistä. Lisäksi erillisessä hallituksen esityksessä valmistellaan ehdotusta biologisten lääkkeiden lääkevaihdosta. Kuva: Roni Rekomaa
Uutinen

STM:n esitys lääkesäästöistä lausuntokierrokselle

23.06.2022 | 09:35

Teksti : Hanna Hyvärinen

Esitysluonnoksessa halutaan tehostaa biosimilaarien määräämistä, tuoda inhaloitavat lääkkeet lääkevaihdon piiriin sekä leikata apteekkien myyntikatetta reseptilääkkeissä. Säästöt ovat poikkeuksellisen suuret ja ehdotettu malli vaikuttaisi merkittävästi sekä apteekkiverkostoon että apteekkien farmaseuttiseen työhön, Apteekkariliitto arvioi. 

Hallituksen esitysluonnos lääkesäästöistä on saapunut lausuntokierrokselle. Luonnoksessa ehdotetuilla toimenpiteillä pyritään alentamaan reseptilääkkeiden hintoja ja siten vähentämään valtion lääkekorvausmenoja.

Nyt luonnostellussa esityksessä halutaan lisäksi tehostaa edullisimpien biologisten lääkkeiden ja biosimilaarien määräämistä, tuoda inhaloitavat lääkkeet lääkevaihdon piiriin sekä leikata apteekkien myyntikatetta reseptilääkkeissä.

Biologisten lääkkeiden määrääminen tiukempaan ohjaukseen

Edullisimpien biologisten lääkkeiden määräämistä ehdotetaan tehostettavan siten, että lääkärin velvoite määrätä saatavilla olevista, keskenään vertailukelpoisista ja vaihtokelpoisista biologisista lääkevalmisteista edullisinta siirrettäisiin sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asetuksesta lakiin. Säännöksen sanamuotoa tiukennettaisiin ja siihen liittyvää sääntelyä muutettaisiin.

Velvoitetta tehostettaisiin toimijoiden omavalvonnalla sekä viranomaisvalvonnalla ja seuraamuksilla.

Terveydenhuollon toimintayksiköiden olisi huolehdittava siitä, että lääkkeen määrääjällä on käytössään tarvittavat tietojärjestelmät velvoitteen täyttämiseksi.

Lisäksi erillisessä hallituksen esityksessä valmistellaan samaan toimenpidekokonaisuuteen liittyvä ehdotus biologisten lääkkeiden sisällyttämiseksi lääkevaihtoon. Asiaa valmisteleva ministeriön työryhmä piti ensimmäisen kokouksensa tiistaina (21.6.).

Näillä toimenpiteillä valtion lääkekorvausmenojen arvioidaan karkeasti vähentyvän vuonna 2023 noin 6 miljoonaa euroa ja vuodesta 2024 alkaen noin 20 miljoonaa euroa vuodessa. Summat pohjautuvat sosiaali- ja terveysministeriön tekemään arvioon biologisten lääkkeiden käytettävissä olevasta säästöpotentiaalista. Esityksessä kuitenkin korostetaan, ettei säästöjä voida arvioida tarkkaan. Säästöjä voi tulla laskettua enemmänkin.

Esityksen mukaan on todennäköistä, että biologisten lääkkeiden sisällyttäminen lääkevaihdon piiriin lisäisi markkinan houkuttelevuutta ja loisi kannustimen voimakkaaseen hintakilpailuun, mikä johtaisi biologisten lääkkeiden lisäalennuksiin.

Inhaloitavat lääkkeet lääkevaihdon piiriin

Inhaloitavat lääkevalmisteet ehdotetaan nykyistä laajemmin hyväksyttävän lääkevaihdon ja viitehintajärjestelmän piiriin.

Inhaloitavat lääkevalmisteet voitaisiin hyväksyä vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luetteloon silloin, kun lääkevalmisteet ovat hoidollisesti samanarvoisia ja niiden antolaitteet ovat siinä määrin samankaltaisia, että vaihto voidaan toteuttaa turvallisesti apteekin farmaseuttisen henkilökunnan annettua lääkkeen käyttäjälle asianmukaisen laiteneuvonnan.

Lääkitys- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi apteekkien lääkelaissa säädettyä neuvontavelvoitetta ehdotetaan muutettavan siten, että apteekeilla olisi nimenomainen velvoite antaa laiteopastusta vaihtotilanteessa.

Inhaloitavien lääkevalmisteiden lääkevaihdon edistämisen arvioidaan vähentävän valtion lääkekorvausmenoja vuosittain noin 2,4 miljoonaa euroa vuodesta 2023 alkaen.

Viitehintaryhmän määräytymisperusteita ehdotetaan muutettavaksi siten, että viitehintaryhmään tulisi jatkossa sisältyä vähintään kaksi kaupan olevaa korvattavaa lääkevalmistetta, joista vähintään toinen olisi rinnakkaisvalmiste, rinnakkaistuontivalmiste tai rinnakkaisjakeluvalmiste.

Apteekkien myyntikatteeseen raju leikkaus

Toimenpidekokonaisuuteen liittyy myös ehdotus lääketaksasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi. Reseptilääkkeiden lääketaksaa ehdotetaan muutettavan siten, että apteekkien myyntikatetta leikattaisiin tuntuvasti.

STM esittää poikkeuksellisen mittaluokan säästöjä, jotka heikentäisivät merkittävästi apteekkien toimintaedellytyksiä. Ehdotetussa taksauudistuksessa ei ole lainkaan huomioitu apteekkiveron vaikutusta, vaikka se muodostaa lääketaksan ohella toisen keskeisen komponentin apteekkien taloudessa.

–  Apteekkitalouden rakenteellista uudistamista ei esitetä nyt millään tavoin. Olemme tehneet oman esityksemme, joka taittaisi lääkekorvauskustannusten kasvun, laskisi lääkkeiden hintoja ja hillitsisi apteekkien välistä polarisaatiota. Vaikka sitä ei toteutettaisi nyt kokonaisuudessaan, olisi vähintäänkin sidottava apteekkiveron peruste lääkemyynnin myyntikatteeseen nykyisen liikevaihdon sijaan, Apteekkariliiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen kommentoi esitystä tuoreeltaan.

Apteekkariliitto nostaa ehdotetun mallin ongelmat esille lausunnossaan. Lausuntokierros päättyy 3. elokuuta.

Esitys on tarkoitettu käsiteltäväksi valtion vuoden 2023 talousarvioesityksen yhteydessä. Esitys liittyy pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitusohjelmakirjaukseen lääkehuollon kokonaisuuden uudistamisesta, jonka tavoitteena on parantaa lääkehuollon kustannustehokkuutta.

Esitys liittyy myös hallitusohjelmakirjaukseen, jonka mukaan kuluvalla hallituskaudella säädetään hoivahenkilöstön sitovasta vähimmäismitoituksesta (0,7) ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä. Vähentämällä valtion lääkekorvausmenoja halutaan mahdollistaa osaltaan valtion rahoitus hoivahenkilöstön vähimmäismitoitukselle.

Lausuntopyyntö ja esitysluonnos kokonaisuudessaan löytyvät STM:n sivuilta.