Tuoreen selvityksen mukaan valtaosa päättäjistä kehittäisi apteekkitoimintaa terveydenhuollon lähtökohdista. Se tarkoittaa muun muassa farmaseuttisen osaamisen hyödyntämistä potilaiden hoidossa. Kuva: Lauri Rotko
Uutinen

Päättäjät: Apteekkitoimintaa tulee kehittää terveydenhuollon lähtökohdista

10.03.2022 | 09:36

Teksti : Hanna Hyvärinen

Apteekkitalouden uudistusta edistettäisiin mieluummin sääntelyä kehittämällä kuin sitä purkamalla. 

Valtaosa poliittisista päättäjistä yli puoluerajojen kannattaa apteekkitoiminnan kehittämistä nimenomaan terveydenhuollon lähtökohdista. Apteekkariliiton teettämässä päättäjäkyselyssä yli puolet vastaajista oli täysin terveydenhuollon painopisteen kannalla ja yli 70 prosenttia vähintäänkin vahvasti kallellaan terveydenhuollon painotukseen.  

Janan toisessa päässä ollut liiketoimintalähtöinen kehittäminen ei puolestaan saanut ketään täysin puolelleen. Hiukan enemmän liiketoiminnallista näkökulmaa painotti vain reilut 10 prosenttia vastaajista. 

Kun vastauksia pyydettiin asteikolla 1–7, jossa 1 oli yhtä kuin liiketoiminnan ensisijaisuus ja 7 yhtä kuin terveydenhuollon ensisijaisuus, kaikkien vastausten keskiarvo oli 5,9. 

Terveydenhuollon näkökulma painaa nyt enemmän kuin aiemmin

Tilanne on hiukan muuttunut vuodesta 2018, jolloin selvitys toteutettiin edellisen kerran. Tuolloin vastaukset jakautuivat janalle tasaisemmin ja myös liiketoimintalähtöisyys sai varauksetonta kannatusta. Nyt vastaukset painottuivat enemmän ja vahvemmin terveydenhuollon lähtökohtiin. 

Apteekkitoiminnan kehittäminen terveydenhuollon lähtökohdista tarkoittaa muun muassa farmaseuttisen osaamisen hyödyntämistä potilaiden hoitopolulla sekä lääkkeiden turvallisen ja kustannusvaikuttavan käytön tukemista. Elinkeinotoiminnan lähtökohdista tapahtuva kehittäminen puolestaan tarkoittaisi lupajärjestelmään ja kilpailun lisäämiseen kohdistuvia toimia. 

Sääntelyn uudistamista kilpailun sijaan

Selvityksessä kysyttiin myös päättäjien näkemystä apteekkitalouden uudistamisesta.  

Apteekkariliitto on esittänyt uudistamista lääketaksaa ja apteekkiveroa muuttamalla siten, että reseptilääkkeiden hinnat laskisivat, lääkekorvausmenojen kasvu taittuisi ja apteekkien väliset tuloerot pienenisivät.  

Vastaajilta kysyttiin, tuleeko tähän tavoitteeseen heidän mielestään pyrkiä sääntelyä purkamalla eli kilpailua lisäämällä vai sääntelyä uudistamalla eli lääketaksan ja apteekkiveron uudistamisella. 

Noin kolme neljästä vastaajasta kallistui sääntelyn uudistamisen kannalle. Täysin tätä mieltä oli noin viidennes vastaajista. 

Kilpailun lisäämiseen kallistui 14 prosenttia vastaajista. Heistä kaksi prosenttia oli varauksetta kilpailun lisäämisen kannalla. 

Aula Researchin joulu-tammikuussa toteuttamaan selvitykseen vastasi kaikkiaan 87 poliittista päättäjää, joista osa oli valtakunnan tason poliittisia vaikuttajia ja osa puoluehallitusten ja -valtuustojen jäseniä sekä piirijohtajia. Kyselyn kohderyhminä olivat muun muassa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan sekä valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaoston jäsenet, ryhmäkansliat, puoluetoimistot ja puolueiden sote-työryhmät, puoluehallitukset ja -valtuustot, piirijohtajat sekä erityisavustajat.