Uutinen

Ministeriön selvitys: Apteekkitaloutta täytyy uudistaa

01.02.2023 | 13:08

Teksti : Hanna Hyvärinen

Uudistuksessa halutaan turvata maankattava apteekkiverkosto, lääkitysturvallisuus ja rationaalisen lääkehoidon tuki.

Lääkeasioiden uudistuksen koordinaatioryhmän alainen apteekkijaos ehdottaa apteekkitalouden kokonaisuudistuksen käynnistämistä. Ehdotus löytyy keskiviikkona julkaistusta, apteekkijärjestelmän kehittämistä koskevasta selvityksestä.

Selvityksen mukaan apteekkivero ja lääketaksa tulee uudistaa yhdessä siten, että uudistuksessa huomioidaan apteekkien kannattavuus ja turvataan maanlaajuinen apteekkiverkosto, rationaalisen lääkehoidon tuki, lääkitysturvallisuus sekä lääkkeiden saatavuus.

Selvityksessä painotetaan, että apteekkijärjestelmän uudistamista tulee valmistella terveyspoliittisista lähtökohdista, asiakkaita ja yhteiskuntaa hyödyttävänä hallittuna kokonaisuutena. Lisäksi uudistamista tulee jatkossakin tehdä yhdessä sote-alan muun kehittämisen kanssa. 

Sote-yhteistyötä kehitettävä

Apteekkitalouden lisäksi tulevalla, keväällä 2023 alkavalla hallituskaudella tulee selvityksen mukaan kehittää moniammatillista yhteistyötä apteekkien ja muiden sote-toimijoiden välillä. Tätä varten tarvitaan toimiva yhteydenpitoväline ja yhteiset toimintatavat.

Lisäksi apteekkien tietojärjestelmiä tulee kehittää, jotta lääkkeiden toimittaminen olisi sujuvampaa ja lääkeneuvontaan jäisi nykyistä enemmän aikaa.

Selvitys peräänkuuluttaa myös apteekissa tarjottavien farmaseuttisten palveluiden määrittämistä. Määritellä tulee paitsi sääntelyn velvoittamat farmaseuttiset palvelut, myös lääkehoidon onnistumista tukevat vapaaehtoiset lisäpalvelut ja niiden laatukriteerit. Tämän jälkeen tulee arvioida palveluiden hinnoittelu ja mahdollinen korvattavuus.

Lääkkeiden etämyynnin osalta selvitys nostaa kehityskohteeksi muun muassa etämyynnin tiedonhallinnan. Erillisen etämyyntiluvan mahdollisuus puolestaan on listattu jatkoselvitystä vaativiin toimenpiteisiin.

Nykyjärjestelmä toimii

Selvityksen mukaan nykyisessä apteekkijärjestelmässä on paljon hyvää. Sen mukaan apteekeista on muodostunut tärkeä matalan kynnyksen maksuton ja maankattava terveyspalvelu.

Selvitys muistuttaa, että apteekeissa työskentelee paljon korkeasti koulutettua farmaseuttista henkilökuntaa, joka varmistaa lääkehoitojen turvallisuuden ja tukee asiakkaita lääkehoidon onnistumisessa.

Selvityksen mukaan asiakkaat ovat tyytyväisiä apteekkeihin ja luottavat apteekista saatuun lääkeneuvontaan ja palveluihin, kuten lääkkeiden suorakorvaamiseen.

Apteekit ovat myös pystyneet koronapandemiasta ja muista globaaleista häiriöistä johtuvista lääkkeiden saatavuuskatkoksista huolimatta säilyttämään hyvän lääkkeiden toimitusvarmuuden, eli lääkkeitä on ollut hyvin saatavilla asiakkaille. Suomessa avohoidon lääkejakelussa ei ole havaittu lääkeväärennöksiä.

Sääntelylle on perusteet

Selvityksessä linjataan, että lääkehuolto ja lääkkeiden vähittäisjakelu ovat osa terveydenhuoltoa, minkä vuoksi avohoidossa käytettävien lääkkeiden jakelun vahva sääntely on perusteltua. Lääkkeet ovat erityishyödykkeitä, joilla ehkäistään tai hoidetaan sairauksia.

Selvitys muistuttaa, että lääkkeiden vähittäisjakelun tulee tukea asiakkaiden rationaalisen eli järkevän lääkehoidon toteutumista yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Siksi lääkkeiden vähittäisjakelun ja siihen liittyvien palveluiden tulee olla turvallisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti järjestettyjä.

Lisäksi lääkkeiden ja palveluiden saatavuus tulee turvata yhdenvertaisesti koko maassa.

Apteekkijaoksen selvitys löytyy kokonaisuudessaan valtioneuvoston sivuilta.

Toimenpide-ehdotukset tuleville hallituskausille löytyvät selvityksen liitteestä.

Lääkeasioiden uudistuksen tähänastiset keskeiset tapahtumat löydät tästä päivittyvästä jutusta.