Kyselyn mukaan suomalaisille on tärkeää, että apteekista saa myös neuvontaa. Kuva: Taru Vanhala
Uutinen

Kysely: Omassa kunnassa pitää olla apteekki

17.05.2021 | 11:29

Teksti : Hanna Hyvärinen

Jaa artikkeli:

Suomalaiset pitävät tärkeinä myös apteekista saatavia neuvoja sekä sitä, että apteekit ovat kotimaisessa omistuksessa.

Suomalaiset kokevat tärkeäksi, että omassa asuinkunnassa on apteekki. Tuoreen Tuhat suomalaista -kyselyn mukaan apteekin olemassaoloa omassa asuinkunnassa piti tärkeänä 97 prosenttia vastaajista. Heistä valtaosa (86 %) piti apteekkia erittäin tärkeänä.

Tärkeäksi koettiin myös, että oma asuinkunta panostaa ikäihmisten turvalliseen lääkehoitoon. Tätä piti vähintään melko tärkeänä 91 prosenttia vastaajista. Niin ikään tärkeänä pidettiin sitä, että omasta apteekista saa neuvoja ja ohjeita lääkkeiden käyttöön. Tätä piti erittäin tärkeänä 42 prosenttia ja melko tärkeänä 49 prosenttia.

Omassa kunnassa sijaitseva apteekki, turvallinen lääkehoito ja apteekin neuvonta koettiin tärkeiksi vastaajien iästä, sukupuolesta ja asuinpaikasta riippumatta.

Kotimaisuus on tärkeää

Tärkeäksi koettiin myös, että apteekit ovat suomalaisessa omistuksessa ja lääkemyynnistä perittävät verot maksetaan Suomeen. Kotimaista omistusta ja verotusta piti vähintään melko tärkeänä lähes 90 prosenttia vastaajista.

Tässäkään ei ollut merkittäviä eroja iän, sukupuolen tai asuinpaikan mukaan.

Etäasiointi jakaa mielipiteitä

Vaikka koronapandemia on lisännyt verkko- ja puhelinasiointia apteekeissa, tärkeiksi nämä palvelut koki alle puolet vastaajista. Verkkoasioinnin koki vähintään melko tärkeäksi 42 prosenttia vastaajista ja puhelinasioinnin 40 prosenttia. Edes nuorimmat ikäluokat (18–24-vuotiaat) eivät erottuneet tässä.

Sen sijaan nuorimmat ikäryhmät olivat hiukan muita useammin sitä mieltä, että apteekin on tärkeää tarjota lääkehoidon onnistumisia edistäviä palveluita, kuten lääkkeiden annosjakelua ja lääkehoidon tarkistusta.

Tuhat suomalaista -kyselyn toteutti IROResearch Oy 19.–25.4.2021. Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä 1000. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti.

Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on maksimissaan n. + 3,2 %-yksikköä.