Apteekissa työskentelevät kokevat, että heidän mahdollisuutensa hyödyntää ammattitaitoaan työssään ovat viime vuosina lisääntyneet. Kuva: Vuokko Salo
Uutinen

Kysely: Apteekkityössä saa käyttää osaamistaan

16.06.2021 | 08:45

Teksti : Hanna Hyvärinen

Myös johtamisen arvioidaan kehittyneen parempaan suuntaan, mutta parannettavaakin on.

Apteekissa työskentelevät kokevat, että heidän mahdollisuutensa hyödyntää ammattitaitoaan työssään ovat viime vuosina lisääntyneet. 

Apteekkariliiton kyselyssä yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että mahdollisuus käyttää omaa ammattitaitoa on lisääntynyt vähintään jonkin verran. Yhdeksän prosenttia arvioi, että mahdollisuus oman osaamisen hyödyntämiseen on lisääntynyt selvästi. 

– Farmasistit työskentelevät nykyään apteekeissa yhä itsenäisemmin, ja esimiehet luottavat farmasistiensa osaamiseen, eräs vastanneista arvioi. 

Moni nosti etenkin lääkehoidon arvioinnit tärkeiksi tehtäviksi, joissa oma osaaminen pääsi oikeuksiinsa. Toisaalta moni kaipasi lääkkeenvalmistusta osaksi työnkuvaa. 

Eettistä työtä

Valtaosa vastaajista koki myös, että apteekkityössä voi toimia apteekkitoiminnan eettisten ohjeiden mukaan. Noin neljännes (23 %) farmaseuteista ja proviisoreista arvioi tämän toteutuvan erittäin hyvin, 71 prosenttia koki etiikan toteutuvan melko hyvin. 

– Hyvä asiakastapahtuma ei aina pääty ostotapahtumaan vaan pelkkien neuvojen antaminen riittää. Kun apteekit ovat proviisoriomisteisia, kaikki ovat sitoutuneet eettisiin ohjeisiin eikä painosteta liialliseen turhaan lisämyyntiin tai asiakaspalvelun nopeuttamiseen, eräs vastaaja perusteli. 

Opiskelijat olivat tässä suhteessa hiukan kriittisempiä kuin pidempään alalla olleet. Opiskelijoista 17 prosenttia arvioi eettisten ohjeiden toteutuvan erittäin hyvin. 

Kiire on lisääntynyt

Apteekkilaiset kokevat myös, että apteekin työaikojen ja yksityiselämän yhteensovittaminen onnistuu. Peräti 72 prosenttia farmaseuteista ja proviisoreista arvioi, että työ- ja oman elämän yhteensovittaminen onnistuu vähintään melko hyvin. 

Toisaalta iso osa vastaajista koki, että kiire on apteekkityössä lisääntynyt. Noin neljännes (23 %) arvioi työtahdin kiristyneen ja kiireen lisääntyneen selvästi. 38 prosenttia arvioi kiireen lisääntyneen jonkin verran. 

Noin puolet vastaajista oli vähintään jossain määrin sitä mieltä, että työpaikalla on liian vähän työntekijöitä työtehtäviin nähden. Farmaseuteista ja proviisoreista näin arvioi 49 prosenttia. 

Tilanne on sama muillakin työpaikoilla. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) työolobarometrin mukaan jopa 55 prosenttia työntekijöistä kokee, että työtä on työpaikalla enemmän kuin tekijöitä. 

Oman työn kehittäminen on tärkeää

Noin puolet Apteekkariliiton kyselyyn vastanneista arvioi apteekkien johtamistavan kehittyvän parempaan suuntaan. Noin joka kymmenes arvioi, että johtaminen on menossa selvästi parempaan päin. Kritiikkiäkin silti annettiin. 

15 prosentti farmaseuteista ja proviisoreista oli sitä mieltä, että johtaminen on menossa jonkin verran huonompaan. 32 prosenttia koki tilanteen olevan ennallaan. 

Valtaosa koki kuitenkin voivansa osallistua apteekin toiminnan kehittämiseen. Noin kolmannes (31 %) farmaseuteista ja proviisoreista piti osallistumismahdollisuuksiaan hyvinä. Toisaalta 20 prosenttia koki osallistumismahdollisuutensa heikoiksi. 

Kaiken kaikkiaan apteekkityön arvioi kehittyvän mielekkäämpään suuntaan 37 prosenttia farmaseuteista ja proviisoreista. Tässä suhteessa opiskelijat olivat hiukan optimistisempia. Opiskelijoista 53 prosenttia piti kehitystä hyvänä. 

Vastaajien mukaan työn mielekkyyttä lisäävät muun muassa uudet tehtävät, hoidot ja lääkkeet sekä monitahoisen yhteistyön lisääntyminen terveydenhuollon eri ammattiryhmien välillä. 

– Farmasistit nähdään nykyään isona osana terveydenhuoltoa. Apteekki nähdään myös nykyään yrityksenä, jonka tarkoitus on tuottaa myös hyvää asiakaspalvelua, eräs vastaajista kiteytti. 

 

Kysely toteutettiin 22.2.–7.3.2021. Vastauksia pyydettiin farmaseuteilta, proviisoreilta ja 3. vuoden farmasian opiskelijoilta. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 886 farmaseuttia ja proviisoria sekä 99 opiskelijaa.