ikääntyneiden 65–69-vuotiaiden alkoholinkäyttö on lisääntynyt.1980-luvun puolivälistä lähtien. Kuva: Ingimage
Uutinen

Ikäihmisille suunnattu opas alkoholin ja lääkkeiden yhteisvaikutuksista uudistui

23.02.2021 | 11:34

Teksti : Hanna Hyvärinen

Jaa artikkeli:

Opas on tarkoitettu sekä ikäihmisille itselleen, että terveydenhuollon ammattilaisille. Sitä voi käyttää myös osana lääkehoidon arviointia.

Ikääntyneille suunnattu opas alkoholin ja lääkkeiden yhteisvaikutuksista on uudistunut. Uudistuneen oppaan ovat koonneet yhteistyössä Apteekkariliitto ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry.

Lähteinä on käytetty Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ja Lääketietokeskuksen verkkosivuilta löytyviä pakkausseloste- ja valmisteyhteenvetotietoja. Luettelossa mainitut lääkkeet on valittu niiden käytön yleisyyden tai niiden alkoholihaittavaikutusten perusteella.

Opas on suunnattu niin ikääntyneille ja näiden omaisille kuin terveydenhuollon ammattilaisille. Apteekeissa opasta voidaan hyödyntää muun muassa osana lääkehoidon arviointipalveluja.

Lääkkeet ja alkoholi eivät aina sovi yhteen

Opas kertoo, miten alkoholi vaikuttaa eri lääkkeisiin. Lisäksi opas avaa sitä, miksi alkoholi vaikuttaa ikääntyneisiin voimakkaammin kuin nuorempiin käyttäjiin.

Oppaasta löytyy havainnollinen taulukko, jossa kerrotaan, millaisia reaktioita eri lääkkeillä voi olla, jos niitä käytetään yhdessä alkoholin kanssa. Opas myös kertoo, mikäli jokin lääke ei sovi lainkaan yhteen alkoholin kanssa.

Oppaan avulla voi myös tarkastella omaa alkoholinkäyttöään ja arvioida, ylittääkö oma alkoholinkäyttö riskikäytön rajat.

Oppaan voi ladata sähköisenä versiona ilmaiseksi EHYT ry:n verkkosivuilta. Samasta paikasta voi tilata painetun oppaan.

Ikääntyneiden juominen lisääntyy

Tarve ikääntyneiden päihdepalveluille kasvaa Suomessa, sillä väestö ikääntyy ja samaan aikaan ikääntyneiden 65–69-vuotiaiden alkoholinkäyttö on lisääntynyt. Naisten alkoholinkäyttö on viime vuosina lisääntynyt miehiä jyrkemmin, vaikka naisten alkoholinkäyttö on yhä miehiä vähäisempää.

Ikääntyneiden haitalliseen päihteiden käyttöön liittyy asioita, jotka eivät välttämättä koske nuorempia ikäryhmiä. Tällaisia ovat lääkitysten lisäksi muun muassa muistisairauksien yleisyys ja heikentynyt alkoholin sietokyky.

Moni ikääntynyt on myös yksinäinen, mikä voi osaltaan vaikuttaa alkoholinkäyttöön.