Esityksen mukaan apteekin farmaseuttisen henkilöstön tulee neuvonnalla ja ohjauksella varmistaa, ettei hinta ohjaa asiakasta tekemään lääkkeiden järkevän ja tarkoituksenmukaisen käytön näkökulmasta väärää ostopäätöstä. Kuva: Katja Lösönen
Uutinen

Hallituksen esitys lääkelain muutoksista eduskuntaan – itsehoitolääkkeille ehdotetaan enimmäishintaa

23.06.2021 | 13:16

Teksti : Hanna Hyvärinen

Lakimuutosten avulla halutaan lisätä apteekkien määrää, mahdollistaa itsehoitolääkkeiden hintakilpailu ja parantaa lääkkeiden ja apteekkipalveluiden saatavuutta. Apteekkariliiton mukaan hintakilpailun salliminen on merkittävä muutos, sillä se tarkoittaa luopumista lääkkeiden samahintaisuusperiaatteesta.

Hallituksen esitys lääkelain muutoksista etenee eduskuntaan. Esityksessä ehdotetaan useiden apteekkitoimintaa koskevien säännösten muuttamista lääkkeiden saatavuuden tukemiseksi.

Esitysluonnoksessa halutaan muun muassa laajentaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean mahdollisuuksia päättää uusien apteekkien perustamisesta. Apteekkeja ja sivuapteekkeja voisi jatkossa perustaa nykyistä helpommin myös sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden, kuten sairaaloiden, yhteyteen.

Hallituksen mukaan muutoksen tavoitteena on varmistaa terveydenhuollon yksiköistä kotiutuvien potilaiden lääkehuollon jatkuvuus.

Apteekin palvelupisteessä puolestaan voitaisiin jatkossa harjoittaa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää palvelutoimintaa ja vankiterveydenhuollon lääkekeskuksessa lääkkeiden koneellista annosjakelua. 

Lääkelakiin lisättäisiin myös säädös apteekkien noutolokerikoista, jonka mukaan apteekkari voisi sijoittaa noutolokerikon koko apteekin sijaintialueelle. Lisäksi lakiin tehtäisiin sivuapteekkeja ja apteekin verkkopalvelutoimintaa selkeyttäviä säännösmuutoksia. 

Sosiaalihuollon palveluasumisyksiköllä olisi jatkossa oikeus ylläpitää rajattua yhteiskäyttöön tarkoitettua lääkevarastoa asukkaiden ennakoimattomia tai äkillisiä lääkitystarpeita varten viranomaisten myöntämän luvan tai kunnan ilmoituksen turvin.

Hallituksen mukaan lääkelain muutoksilla on tarkoitus joustavoittaa apteekkitoimintaa ja ottaa paremmin huomioon erilaiset palvelumuodot apteekkiasioinnissa.

Hintakilpailua itsehoitolääkkeillä

Itsehoitolääkkeille ehdotetaan esityksessä enimmäishintaa. Hallituksen mukaan apteekit voisivat tällöin kilpailla näiden lääkevalmisteiden hinnoilla alentamalla itsehoitolääkkeen vähittäishintaa enintään apteekin katteen verran, jolloin asiakkaat voisivat saada itsehoitolääkkeitä nykyistä edullisemmin.

Hintakilpailua voitaisiin kuitenkin rajata, jos se on kansanterveydellisistä syistä tarpeellista. Tietyille itsehoitolääkkeille voitaisiin säätää yhtenäinen valtakunnallinen hinta, jos käy ilmi, ettei kyseinen valmiste sovellu hintakilpailun piiriin.

Esityksen mukaan apteekin farmaseuttisen henkilöstön tulee lisäksi neuvonnalla ja ohjauksella varmistaa, ettei hinta ohjaa asiakasta tekemään lääkkeiden järkevän ja tarkoituksenmukaisen käytön näkökulmasta väärää ostopäätöstä. Apteekkien odotetaan pidättäytyvän sellaisten tuotteiden hintojen alentamisesta, joiden vaikuttavuudesta ei ole näyttöä tai joiden käyttö on Itselääkityksen Käypä hoito -suosituksen vastaista. 

Itsehoitolääkkeen hinnan olisi oltava sama apteekissa ja apteekin verkkopalvelussa.

Apteekkariliitto: Hintoja voitaisiin laskea samahintaisuudesta luopumatta

Apteekkariliiton mukaan hallituksen esitys sisältää useita kannatettavia muutosehdotuksia, jotka muun muassa sujuvoittavat apteekkarivaihdoksia, lisäävät apteekkipalveluiden saavutettavuutta ja tuovat parannuksia sosiaalihuollon palveluasumisyksiköiden lääkehuoltoon.

Hallituksen esittämä itsehoitolääkkeiden hinnanalennusmahdollisuus kuitenkin lisää liiton mukaan entisestään apteekkien välisiä kokoeroja. 

– Muutos on myös periaatteellisesti merkittävä, sillä sen myötä lääkkeiden samahintaisuusperiaatteesta luovutaan. Kun apteekkitaloutta joka tapauksessa uudistetaan osana lääkeasioiden uudistusta, olisi ollut perusteltua toteuttaa tämä uudistus osana sitä. Itsehoitolääkkeiden hintoja voidaan laskea myös samahintaisuusperiaatteesta luopumatta, kommentoi liiton puheenjohtaja, apteekkari Risto Kanerva Apteekkari-lehdelle.

Hallituksen lääkeasioita koskevaa valmistelutyötä ohjaa lääkeasioiden uudistus, ja sen keskeinen tavoite on edistää rationaalisen eli järkevän lääkehoidon toteutumista. Apteekkariliitto muistuttaa, että kaikkien lääkeasioita koskevien esitysten tulisi olla linjassa tämän tavoitteen kanssa, jotta lääkehaittoja voidaan ehkäistä ja edistää vaikuttavaa, turvallista ja laadukasta lääkehoitoa.

Hallituksen esitys lääkelain muutoksista etenee seuraavaksi eduskuntaan ja lainmuutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi syksynä. Esitysluonnos oli lausuntokierroksella syksyllä 2020.

Hallituksen esitys kokonaisuudessaan löytyy täältä.