Fimean mukaan tämänhetkiset epävarmat tulevaisuudennäkymät näkyvät etenkin sivuapteekkilupien hakijamäärissä, mutta myös apteekkiluvista luopumisissa. Kuva: Katja Lösönen
Uutinen

Fimea: Sivuapteekkien toimintaedellytyksiä arvioitava osana lääkeasioiden uudistusta

30.09.2022 | 08:58

Teksti : Hanna Hyvärinen

Tämänhetkiset epävarmat tulevaisuudennäkymät näkyvät niin lupien hakijamäärissä kuin luvista luopumisissa.

Apteekkari-lehti uutisoi viime viikolla kolmen ilman päteviä hakijoita jääneen sivuapteekin tilanteesta. Sivuapteekkien apteekkarit ovat siirtymässä muualle, ja sivuapteekkien kohtalo herättää huolta niin heissä kuin alueellakin, missä sivuapteekkinon tärkeä terveyspalveluiden tuottaja.
Nyt sivuapteekkien kohtalokysymyksiin vastaa Fimean luvat ja tarkastukset -yksikön päällikkö Eeva Leinonen.

Mikä on Fimean näkemys, miksi näihin sivuapteekkeihin ei ole hakijoita?

– Koska kyseessä ovat sivuapteekkiluvat, hakijakunta on pääapteekkien hakijakuntaa huomattavasti rajatumpi. Oikeutena olevaa sivuapteekkilupaa hakevat käytännössä lähialueen apteekkarit, jos ovat tietoisia avoinna olevasta luvasta. Voi siis olla, että hakua ei ole huomattu. 

– Muita mahdollisia syitä sille, että lupia ei haettu, voisi ajatella olevan hallituksen ehdottamat lainsäädäntömuutokset, monissa keskusteluissa esille nostettu farmaseuttipula sekä koettu raskas pandemia-aika. Tähän hetkeen liittyy monitahoista epävarmuutta, ja tilanteen taustoitus hakupäätöksen tueksi voi olla aiempaa haasteellisempaa.

Jos vaarana on, etteivät lähiseudun apteekkarit huomaa haettavana olevaa sivuapteekkia, voisiko tiedottamista tehostaa?

– Avoimet sivuapteekkiluvat julkaistaan haettaviksi Fimean verkkosivuilla. Pohdittavaksi tulee, miten tämän tiedon perillemenoa voisi tehostaa haettavana olevan sivuapteekin lähialueen apteekkareille.

Mitä sivuapteekeille tapahtuu, jos hakijoita ei ole?

– Arvioimme Fimeassa sivuapteekin merkitystä alueensa lääkehuollon toimivuuden ja apteekkipalveluiden saavutettavuuden näkökulmasta ja valmistelemme toimenpiteitä tästä lähtökohdasta. Jos sivuapteekkia tarvitaan turvaamaan lääkkeiden saatavuutta alueellaan, harkittavaksi tulee esimerkiksi sivuapteekin liittäminen ehtona lähialueella avoimena olevaan apteekkilupaan, jos mahdollista. Sivuapteekki voidaan myös laittaa uudelleen hakuun.

Voidaanko kannattamattoman sivuapteekin apteekkari velvoittaa pitämään sivuapteekkia, vaikka tällä on vastuullaan muita apteekkeja, ja sivuapteekista aiheutuu lisätyötä ja kustannuksia?

– Sivuapteekki voi olla apteekkiluvan ehtona tai oikeutena. Jos sivuapteekki on liitetty apteekkiluvan ehdoksi, siitä ei voi apteekkari ilmoituksellaan luopua toisin kuin oikeutena olevasta sivuapteekista. Tällaisessa tilanteessa ohjaisin ottamaan yhteyttä Fimeaan, niin kävisimme läpi vaihtoehtoja kyseisen sivuapteekin osalta. 

Näkyykö hakijapulaa Fimeassa laajemminkin?

– Avoimiin pääapteekkilupiin on toistaiseksi ollut hakijoita – joissain tapauksissa kuitenkin vain muutamia. Hakijajoukkojen pienentyminen vaikuttaa olevan pidempiaikainen trendi. Vielä 2000-luvulle tultaessa hakijajoukossa saattoi olla yli 30 hakijaa lupaa kohden. Nyt sellaisia hakijamääriä ei käytännössä ole. Esimerkiksi viimeisimmässä valvontalautakunnassa käsiteltyjen lupien hakijamäärä oli keskimäärin 11 hakijaa per lupa.

Mistä hakijajoukkojen pieneminen johtuu?

– Lupia on tullut enemmän hakuun eli haettavaa on enemmän ja lupakierto on nopeampaa. Myös uusia apteekkeja on perustettu viime vuosina kymmeniä.

Näkyykö Fimeassa, että apteekkarit luopuisivat luvistaan jo ennen eläkeikää tämänhetkisten epävarmojen tulevaisuudennäkymien vuoksi?

– Eläkeiän lähestyminen tosiaan jonkin verran näkyy, eli enää ei välttämättä odoteta sitä päivää, kun täytetään 68 vuotta. Taustalla voivat olla nuo edellä jo kuvatut yleistä epävarmuutta lisäävät tekijät. Avoimia kysymyksiä on nyt paljon.

Millaisia ratkaisuja hakijapulaan voisi olla?

– Aiemmin mainittu alueellisen tiedottamisen tehostaminen on yksi vaihtoehto. Nostaisin tähän myös tiedon hankinnan ja tilanteen taustoittamisen. Jos entinen luvanhaltija kertoo avoimesti toimintaedellytyksistä, se voi rohkaista hakemaan lupaa.

– Jos taas harkitsee hakemista, on hyvä olla yhteydessä alueen sote-palvelusta vastaaviin tahoihin. Apteekkipalvelut ovat kuntalaisille tärkeitä peruspalveluita, ja keskustelu toiminnan järjestämismahdollisuuksista ja tilakysymyksistä sote -palveluista vastaavien tahojen kanssa voisi olla hyödyllistä ja voisi parhaimmillaan tuoda taustatukea hakupäätökselle.

– Sivuapteekkien rooli, merkitys ja toimintaedellytykset ovat myös olennainen osa lääkeasioiden uudistusta. 

Apteekkari-lehden haastattelemat apteekkarit toivat ratkaisevina kehityskohteina esiin lainsäädännön ja apteekkiveromekanismin. Ovatko nämä niitä kysymyksiä, joita tulisi pohtia lääkeasioiden uudistuksessa?

– Ne ovat esimerkiksi juuri näitä kysymyksiä. Toimintaedellytyksiä on tärkeää pohtia kokonaisuutena ja monipuolisesti.