Selvityksen mukaan hoivayksiköt ja kotihoidon yksiköt kokivat lääkkeiden annosjakelupalvelun parantaneen lääkitysturvallisuutta ja vapauttaneen hoitohenkilökunnan työaikaa muihin tehtäviin. Kuva: Antti Partanen
Uutinen

Fimea: Apteekkien tarjoama lääkkeiden annosjakelupalvelu parantaa lääkitysturvallisuutta

04.05.2022 | 08:58

Teksti : Hanna Hyvärinen

Jaa artikkeli:

Kehittämiskohteeksi annosjakelussa tunnistettiin kilpailu, jossa tulisi huomioida hinnan lisäksi laadullisia tekijöitä.

Fimean tuoreen selvityksen mukaan apteekkien tarjoama lääkkeiden annosjakelupalvelu koetaan hyödyllisenä ja lääkitysturvallisuutta parantavana.

Selvityksen tavoitteena oli kuvata koneellisen annosjakelun nykytila ja mahdolliset kehittämistarpeet.

Sidosryhmien näkemyksiä kerättiin sähköisillä kyselyillä, teemahaastatteluilla ja sähköpostikyselyillä syksyn 2021 aikana. Selvityksen kohderyhmiä olivat avohuollon apteekit, sairaala-apteekit, valikoidut hoiva- ja kotihoidon yksiköt, annosjakeluyksiköt sekä keskeiset lääketukkukaupat, ammatilliset järjestöt ja viranomaiset.

Selvityksen mukaan hoivayksiköt ja kotihoidon yksiköt kokivat lääkkeiden annosjakelupalvelun parantaneen lääkitysturvallisuutta ja vapauttaneen hoitohenkilökunnan työaikaa muihin tehtäviin. Fimean mukaan annosjakelun tavoitteet ovatkin niiltä osin toteutuneet hyvin.

Apteekeille palvelulla oli sekä taloudellista että työllistävää merkitystä, ja se loi mahdollisuuden hyödyntää, ylläpitää ja kehittää omaa ammatillista osaamista.

Annosjakelupalvelun keskeisimmät kehittämiskohteet liittyivät palvelun järjestämiseen, kilpailutuksiin sekä palvelun laatuun. Esimerkiksi kilpailutuksissa tulisi hinnan lisäksi huomioida myös laadullisia tekijöitä.

Vaihtoehtoina kilpailutukselle esitettiin joko annosjakelupalvelun valtakunnallista hinnoittelua tai palvelusetelin laajempaa käyttöönottoa.

Kehittämiskohteiksi tunnistettiin myös sääntelyn ja informaatio-ohjauksen lisääminen ja selkiyttäminen sekä annosjakeluprosessin sujuvoittaminen. 
Koneellista annosjakelua koskevaa lainsäädäntöä tulisi lisätä, jotta toimijoiden roolit ja velvollisuudet selkiytyisivät.

Myös kansallisten laatukriteerien ja palvelun sisällön määrittäminen olisi tärkeää, jotta voidaan varmistaa, että palvelu edistää järkevää lääkehoitoa.