Esityksen mukaan apteekin olisi jatkossa laadittava jokaisesta etäviestimestä oma ilmoitus ja jokaisesta ilmoituksesta perittäisiin myös maksu. Apteekkariliiton mukaan maksujen lisääntyminen vaikeuttaisi apteekkien digipalveluiden kehitystä. Kuva: Katja Lösönen
Uutinen

Esitys: Fimea haluaa periä erillisen ilmoitusmaksun apteekin jokaisesta etäviestimestä

20.05.2021 | 09:15

Teksti : Hanna Hyvärinen

Apteekkariliiton mukaan uudet maksut vaikeuttavat apteekkien digitalisaatiokehitystä. Liitto esittää, että verkkoapteekkitoiminta ja siitä perittävä lupamaksu tulisi sisällyttää apteekkilupaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö esittää muutoksia Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean suoritemaksuihin. STM:n asetus Lääkelain turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista toisi useita uusia maksuja lääkealan eri toimijoille.

Yksi ehdotuksista koskee apteekkien verkkopalvelua. Esityksen mukaan apteekin verkkopalveluun liittyvän ennakkoilmoituksen käsittelymaksu sisältäisi jatkossa vain yhden etäviestimen ilmoituksen käsittelyn. Jos samalla kertaa ilmoitettaisiin useammasta etäviestimestä, niitä ei käsiteltäisi yhtenä ilmoituksena, vaan jokaisesta viestimestä olisi laadittava oma ilmoitus ja jokaisesta ilmoituksesta perittäisiin myös maksu.

Samalla jokaisen uuden etäviestimen käyttöönottoon liittyvän muutosilmoituksen käsittelyn hinta nousisi 200 eurosta 400 euroon.

Ennakkoilmoitusmaksu perittäisiin vain yhdestä, eli ensimmäisestä verkkopalvelua tai etäviestintä koskevasta ilmoituksesta.

Apteekkariliitto: Uudet maksut kohtuuttomia

Apteekkariliitto vastustaa uudistusesitystä, sillä se nostaisi automaattisesti apteekeilta perittäviä maksuja. Maksun kaksinkertaistaminen 200 eurosta 400 euroon olisi liiton mukaan kohtuutonta, kun tarkastusten määrä samanaikaisesti lisääntyisi.    

Apteekkariliitto on laatinut esityksestä lausunnon, jossa se toteaa, että maksumuutosesitys toimii pahimmillaan esteenä ja joka tapauksessa merkittävänä hidasteena apteekkien digitalisaatiokehityksessä.

– Etäviestimien käyttö on keskeinen osa apteekkien monikanavaista palvelua. Digitaaliseen tulevaisuuteen panostaminen, palvelujen kehittäminen ja niiden käyttöönotto hidastuisivat merkittävästi nyt esitettyjen muutosten myötä, liitto toteaa lausunnossaan.

Liiton mukaan uusien digitaalisten palveluiden käyttöönoton aiheuttamat kustannukset eivät ole siirrettävissä asiakkailta perittäviin hintoihin.

– Palvelujen kehittämisen mielekkyys ja niiden käyttöönotto vähenevät merkittävästi, mikäli investointien lisäksi tulisi maksaa uusia lupa- ja tarkastusmaksuja, liitto toteaa.

Verkkopalvelun lupamaksu osaksi apteekkilupaa?

Liitto esittää, että verkkoapteekkitoiminta ja siitä perittävä lupamaksu tulisi sisällyttää apteekkilupaan.

– Verkkoapteekki on digitaalinen palvelumuoto apteekin asiakkaille, eikä sitä tulisi tarkastella erillisenä toiminnallisena kokonaisuutena. Verkkoapteekkimaksun sisällyttäminen apteekkilupaan mahdollistaisi yhä useamman apteekin verkkopalvelun perustamisen. Tämä kannustaisi apteekkareita apteekinvaihdostilanteissa jatkamaan digitaalisen palvelun tarjoamista asiakkaille, liiton lausunnossa todetaan.

STM:n muistiossa lisämaksuja perustellaan muun muassa sillä, että apteekit tarvitsevat uusien etäviestimien käyttöönotossa ohjausta ja neuvontaa. Apteekkariliiton mukaan tällainen neuvonta ja ohjeistus olisi mielekkäämpää jakaa keskitetysti etukäteen kaikille, eikä erillisissä apteekkikohtaisissa jälkitarkastuksissa.

– Tämän myötä toiminta olisi kustannustehokkaampaa ja tasapuolisempaa, eikä maksua tarvita esitettyyn tapaan. 

Maksut kehityksen esteenä jo nyt

Apteekkariliiton mukaan lupa- ja tarkastusmaksut ovat käytännössä jo muodostuneet esteeksi apteekkien palvelupisteiden osalta.

– Apteekkien palvelupisteiden tarkoituksena on varmistaa lääkejakelu syrjäseuduilla ja haja-asutusalueilla, joilla ei ole toimintaedellytyksiä apteekille tai sivuapteekille. Palvelupisteiden avulla lääkkeiden saatavuutta on mahdollista parantaa. Palvelupisteiden lukumäärän kasvun esteeksi on kuitenkin noussut luvan hinta.

Liiton mukaan palvelupisteen myynti on tyypillisesti niin vähäistä, ettei se riitä kattamaan apteekin palvelupisteen toimilupamaksua, joka on 1 250 euroa.

– Palvelupisteiden lukumäärä kasvaisi, mikäli palvelupisteen lupamaksu kuuluisi apteekkiluvan hintaan. Tämä uudistus kannustaisi apteekkareita myös apteekinvaihdostilanteissa jatkamaan palvelupisteen toimintaa.

Asetuksen Lääkelain turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista on tarkoitus tulla voimaan jo kesäkuun alusta ja se olisi voimassa toukokuun loppuun 2022.