Pääkirjoitus

Lääkealan kehittäminen etenee

05.12.2019 | 08:00

Teksti : MERJA HIRVONEN

Jaa artikkeli:

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖSSÄ on alkamassa lääkeasioiden tiekartan toimeenpano. Kyse on laajasta kokonaisuudesta, jolla pyritään uudistamaan lääkealaa kokonaisuutena, usean hallituskauden aikana. Työ perustuu ministeriön virkamiesselvitykseen, joka julkaistiin alkuvuonna. Kantavana ajatuksena on koko lääkkeen arvoketjun tarkasteleminen huolellisiin vaikutusarviointeihin perustuen.

Lähtökohta on varsin hyvä. Lääkealan uudistamisessa olennaista on hahmottaa syy-seuraussuhteita, ja miettiä mahdollisten muutosten vaikutuksia lääkkeenkäyttäjään ja lääkehoitojen onnistumiseen.

Lääkkeiden saatavuus on ollut kuluneena syksynä varsin vahvasti esillä. Saatavuushäiriöiden määrä on noussut tasaisesti, ja apteekeissa tehdään päivittäin töitä, jotta asiakkaalle saataisiin sopiva lääke. Ilmiö on osa globaalia kehitystä, eikä sen korjaamiseen ole olemassa helppoja tai yksinkertaisia ratkaisuja.

On kuitenkin selvää, että lääkkeiden saatavuuden varmistamisen pitää olla aivan keskeisimpiä, ellei keskeisin tavoite lääkealan uudistamisessa. Tähän tarvitaan apteekkien farmaseuttista osaamista.

LÄÄKITYSTURVALLISUUS ON myös ollut otsikoissa koko vuoden. Vanhustenhuollon tilasta ryöpsähtänyt keskustelu on sittemmin jämähtänyt hoitajamitoitukseen, joka on kuitenkin suppea näkökulma kokonaisuuteen.

Jotta vanhuspalveluita pystyttäisiin aidosti parantamaan, tarvitaan tekevien käsien lisäksi toimivat prosessit ja riittävä laadunvarmistus. Apteekkien farmaseuttisella asiantuntemuksella pystytään tukemaan vanhustenhuollon yksiköitä lääkitysturvallisuuden varmistamisessa, ja tämä teema noussee vahvasti esiin myös vanhuspalvelulain uudistuksessa.

Valittavana on jakeluun keskittynyt apteekki, erikoiskauppaan suuntautunut apteekki tai terveydenhuoltoon suuntautuva apteekki.

Arvioiden mukaan 30¬50 prosenttia lääkehoidoista ei toteudu suunnitellusti. Syitä on monia – potilas ei tunne lääkehoitonsa tavoitteita, ei tiedä miten lääkettä käytetään tai ei ymmärrä miksi lääkettä pitäisi käyttää, eikä siksi sitoudu hoitoonsa. Oikein toteutuvien ja tarkoituksenmukaisten lääkehoitojen tukeminen tulee olla lääkealan kehittämisen ytimessä.

KYSE ON VIIME KÄDESSÄ arvovalinnoista. Viime vuosina on käyty varsin vahvaa keskustelua apteekkitoimialan kehittämisestä. Karkeasti voi sanoa, että valittavana on kolme vaihtoehtoa: lääkkeiden jakeluun ja logistiikkaan keskittynyt apteekki, erikoiskauppaan suuntautunut apteekki tai terveydenhuoltoon suuntautuva apteekki.

Olemme syksyn aikana uudistaneet Apteekkariliiton strategiaa. Ytimessä on kaksi teesiä: apteekki osana terveydenhuoltoa sekä vahvaan ammatilliseen osaamiseen perustuva apteekkijärjestelmä, joka varmistaa lääkkeiden saatavuuden ja lääkitysturvallisuuden.

Olemme osaltamme tehneet selkeän arvovalinnan. Tavoitteenamme on entistäkin vahvemmin terveydenhuoltoon suuntautuva apteekki.

Kirjoittaja on Apteekkariliiton toimitusjohtaja


***

Utvecklandet av läkemedelsbranschen framskrider

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET ska börja följa färdplanen för läkemedelsfrågor. Det här är ett omfattande projekt som strävar till att förnya läkemedelsbranschen som helhet, under flera regeringsperioder. Arbetet grundar sig på ministeriets tjänstemannapromemoria som publicerades i början av året. En bärande tanke är att läkemedlets hela värdekedja ska granskas utgående ifrån noggranna bedömningar av verkningarna.

Utgångspunkten är mycket bra. I förnyandet av läkemedelsbranschen är det viktigt att se orsak och verkan och fundera på hur eventuella ändringar påverkar läkemedelsanvändaren och läkemedelsbehandlingarna.

Tillgången på läkemedel har varit mycket på tapeten i höst. Störningarna i tillgången har ökat stadigt och på apoteken arbetar man dagligen för att få lämpliga läkemedel åt kunderna. Problemet är globalt och det finns inga enkla lösningar på det.

Det är ändå klart att tryggandet av läkemedelstillgången måste vara ett av de centralaste målen i förnyandet av läkemedelsbranschen. Här behövs apotekens farmaceutiska expertis.

LÄKEMEDELSSÄKERHETEN har också figurerat i rubrikerna hela året. Diskussionen om äldreomsorgen har stannat vid vårdarbristen, men den är bara en del av helheten.

Om äldreomsorgen verkligen ska bli bättre behövs inte bara personal utan också fungerande processer och tillräcklig kvalitetssäkring. Apotekens farmaceutiska expertis är ett bra stöd för äldreomsorgen i tryggandet av medicineringssäkerheten. Det här kommer antagligen att framhållas kraftigt i förnyandet av äldreomsorgslagen.

Vi kan välja mellan ett apotek som koncentrerar sig på läkemedelsexpedition, ett apotek som är inriktat på specialhandel eller ett apotek som är inriktat på hälsovård.

Enligt uppskattningar genomförs 30–50 procent av läkemedelsbehandlingarna inte som planerat. Orsakerna är många – patienten vet inte vad målen med behandlingen är, vet inte hur läkemedlet används eller förstår inte varför det ska tas och är därför inte motiverad. Att främja rätt genomförda och ändamålsenliga läkemedelsbehandlingar bör vara ett centralt syfte med utvecklandet av läkemedelsbranschen.

DET ÄR JU FAKTISKT FRÅGAN OM val grundade på värderingar. De senaste åren har apoteksbranschens utveckling diskuterats mycket. I stora drag kan man säga att vi har tre alternativ: ett apotek som koncentrerar sig på läkemedelsexpedition och logistik, ett apotek som är inriktat på specialhandel eller ett apotek som är inriktat på hälsovård.

Under hösten har vi förnyat Apotekareförbundets strategi. I centrum har vi två teser: apoteket är en del av hälsovården samt apotekssystemet grundar sig på gedigen yrkeskunskap och tryggar tillgången på läkemedel och medicineringssäkerheten.

Vi har för vår del gjort ett aktivt val. Vårt mål är ett apotek som är allt mer inriktat på hälsovård.

Skirbenten är Apotekareförbundets verkställande direktör