Pääkirjoitus

Kaikkien apteekki

17.09.2021 | 10:10

Teksti : Touko Aalto 

APTEEKKI ON Suomen käytetyin terveyspalvelu ja paikka, jossa suomalaiset yleisimmin kohtaavat terveydenhuollon ammattilaisen. Suomessa on yli 800 apteekkitoimipistettä ja lähes 9 000 lääkealan ammattilaista palvelemassa 60 miljoonaa asiakasta vuodessa.

Apteekeissa annettu neuvonta säästää vuositasolla muualla terveydenhuollossa liki miljardi euroa, ja apteekit tilittävät valtiolle pelkästään apteekkiveroa melkein 200 miljoonaa euroa vuodessa kaikkien muiden verojen lisäksi.

Apteekkihenkilöstö ohjaa päivittäin ihmisiä muun terveydenhuollon piiriin. Apteekkien asiantuntemuksen ja osaamisen hyödyntäminen lääkehaittojen ehkäisemisessä on tulevaisuuden sote-järjestelmässä ensiarvoisen tärkeää. Jopa neljännes ikääntyneiden erikoissairaanhoidon päivystyskäynneistä johtuu lääkehaitoista.

Myös itsehoitolääkkeissä apteekkihenkilöstön neuvonta ja ohjaus ovat elintärkeitä, sillä oirekuvauksen kuuleminen ja asiakkaan kanssa keskusteleminen voivat pelastaa jopa hengen.

MAANKATTAVA APTEEKKIEN lähipalveluverkosto on osa suomalaisen terveydenhuollon infrastruktuuria, jolla taataan lääkkeiden ja apteekkien neuvonta- ja ohjauspalveluiden saatavuus ja saavutettavuus. Pandemian kaltaisessa tilanteessa toimivan lääkehuollon merkitys korostuu.

Pandemiasta ja lääkkeiden saatavuushäiriöistä huolimatta liki 99 prosenttia kaikista resepteistä on kyetty toimittamaan apteekeista saman tien. Verkko- ja puhelinasioinnilla sekä kotiinkuljetuksilla on pystytty mukautumaan haastavaan tilanteeseen.

Apteekkiverkostoa ja apteekkihenkilöstön osaamista ja asiantuntemusta kannattaa tulevaisuudessa hyödyntää vielä nykyistä enemmän osana terveydenhuoltojärjestelmää. Lisäkoulutuksen saaneet farmasian ammattilaiset antavat esimerkiksi rokotuksia jo yli 20 maassa. Voisiko apteekki auttaa myös yhteiskunnan pitämistä auki tarjoutumalla tekemään koronapikatestejä?

Jotta apteekit voivat jatkossakin olla vaikuttava osa suomalaista terveydenhuoltoa, pitää apteekkien toimintaedellytysten olla kunnossa ja talouden terve.

Kolmen hallituskauden aikana toteutettavalla lääkeasioiden uudistuksella, lääketaksa-apteekkiveromekanismin rakenteellisella uudistuksella ja lääkelain muutoksilla suomalainen apteekkijärjestelmä päivitetään vastaamaan niin nykyisiin kuin tuleviinkin haasteisiin. 

Kirjoittaja on Apteekkariliiton yhteiskuntasuhdejohtaja.

Allas apotek

APOTEKET ÄR Finlands mest använda hälsotjänst och den plats där finländarna oftast träffar ett hälsovårdsproffs. I Finland finns över 800 ställen med apoteksverksamhet där nästan 9 000 yrkespersoner inom läkemedelsbranschen betjänar 60 miljoner kunder per år.

Rådgivningen som ges på apoteken sparar på årsnivå nästan en miljard euro på annat håll i hälsovården och apoteken betalar nära nog 200 miljoner euro åt staten bara i apoteksskatt, vartill kommer alla andra skatter.

Apotekspersonalen hänvisar dagligen människor till andra hälsovårdstjänster. I framtidens social- och hälsovårdssystem är det av största vikt att utnyttja apotekens expertis i att förebygga läkemedelsbiverkningar. Så många som en fjärdedel av äldre personers akutbesök i specialhälsovården beror nämligen på läkemedelsbiverkningar.

Också när det gäller egenvårdsläkemedel är apotekspersonalens rådgivning och vägledning ytterst viktiga. Att höra symtombeskrivningen och diskutera med kunden kan till och med rädda liv.

DET LANDSOMFATTANDE apoteksnätverket hör till den finländska hälsovårdens infrastruktur och ska garantera tillgången på och tillgängligheten till läkemedel och apotekens rådgivnings- och vägledningstjänster. Bland annat vid pandemier betonas vikten av en välfungerande läkemedelsförsörjning.

Trots pandemin och störningar i läkemedelstillgången har nästan 99 procent av alla recept kunnat expedieras på apoteken direkt. Med hjälp av service via internet och telefon samt hemtransporter har man anpassat sig till den krävande situationen.

I framtiden vore det bra att utnyttja apoteksnätverket och apotekspersonalens kunnande ännu mer. Farmaciexperter som fått tilläggsutbildning vaccinerar till exempel redan i mer än 20 länder. Kunde apoteket också hjälpa till med att hålla samhället öppet genom att erbjuda coronasnabbtester?

Om apoteken också i fortsättningen ska kunna vara en effektiv del av den finländska hälsovården måste apotekens verksamhetsförutsättningar och ekonomi vara i gott skick.

Med reformen av läkemedelsärenden som genomförs under tre regeringsperioder, den strukturella förnyelsen av läkemedelstaxan och apoteksskatten samt ändringar i läkemedelslagen uppdateras det finländska apotekssystemet för att klara både dagens och framtidens utmaningar. 

Skribenten är Apotekareförbundets direktör för samhällsrelationer.