Kuva: Mikko Mäntyniemi
Pääkirjoitus

Elämän kevät

09.03.2023 | 09:07

Teksti : Touko Aalto 

UKRAINASSA TAISTELLAAN jo toista vuotta elämästä ja kuolemasta. Sotaa edeltänyt globaali pandemia ja sodasta seurannut energiakriisi sekä talouden samanaikainen taantuma ovat luoneet niin sanotun monikriisin. Monikriisi heijastuu myös Suomeen ja kevään eduskuntavaaleihin. Turvallisuus, arjen toimeentulo ja huoli julkisen talouden tilasta muodostavat kevään 2023 vaalien sanaston. 

Toimiva yhteiskunta ei ole itsestäänselvyys, sitä pitää vaalia. Lääkkeet ja lääkehuolto ovat mitä suurimmassa määrin huoltovarmuuskysymys. Lääkkeiden saatavuushäiriöiden kasvu herättää huolta, mutta onneksi lääkkeiden toimitusvarmuus apteekeista on ollut huippuluokkaa.

Apteekkien roolia osana huoltovarmuutta ei pidä katsoa vain yksittäisten asiakysymysten, kuten velvoitevarastoinnin kautta. Materiaalisen valmiuden lisäksi tarvitaan toiminnallista huoltovarmuutta. Tätä lisää apteekkien yhteistyön tiivistäminen huoltovarmuuskeskuksen ja hyvinvointialueiden kanssa. 

Suomalainen apteekkijärjestelmä pystyy palvelemaan yli 60 miljoonaa asiakasta vuodessa ilman ajanvarausta tai erillisiä maksuja.

KANSANTERVEYS ON mitä suurimmassa määrin kansantaloutta. Lääkehoitojen onnistuminen ja lääkehaittojen vähentäminen auttavat merkittävällä tavalla vähentämään muun terveydenhuollon kuormitusta ja kustannuksia.

Monilla hyvinvointialueilla pohditaankin nyt apteekkien farmaseuttisen osaamisen hyödyntämistä muun muassa lääkehoitojen arvioinneissa, kun alueiden palvelustrategioita laaditaan. Iäkkäille suunnatut säännölliset lääkehoitojen arvioinnit tai omaishoitajille räätälöidyt palvelut ovat esimerkkejä kustannustehokkaasta yhteistyöstä apteekkien ja hyvinvointialueiden välillä. 

Suomalainen apteekkijärjestelmä pystyy palvelemaan yli 60 miljoonaa asiakasta vuodessa ilman ajanvarausta tai erillisiä maksuja. Se tarjoaa terveydenhuollon ammattilaisten neuvonta- ja ohjauspalvelua ajassa, jossa koko muu terveydenhuoltojärjestelmä on pahasti ruuhkautunut.

Samaan aikaan lääkkeiden hintasääntely on suojannut kuluttajaa, ja lääkkeiden hintojen lasku on jatkunut, vaikka kaikki muu on kallistunut rajusti.

 

KULUNEET NELJÄ vuotta ovat olleet täysin poikkeuksellisten kriisien aikaa. Kansalaisten henki ja terveys ovat olleet politiikan keskiössä lukuisia kertoja, ja suurten kriisien aikana hyvinvointivaltio on osoittanut voimansa ja poliittiset päättäjät yhteistyökykynsä. Hyvinvointivaltiota ja yhteistyötä tarvitaan myös seuraavien neljän vuoden aikana, sillä kysymykset elämästä ja kuolemasta hallitsevat vielä pitkään poliittista keskustelua niin Suomessa kuin maailmalla. 

Kirjoittaja on Apteekkariliiton yhteiskuntasuhdejohtaja.

Livets vår 

I UKRAINA har man redan i över ett år kämpat på liv och död. Den globala pandemin före kriget, energikrisen som kriget lett till och den samtidiga ekonomiska recessionen har skapat en så kallad multikris. Multikrisen påverkar också Finland och vårens riksdagsval. Trygghet, försörjning och oro över den offentliga ekonomin hör till det man talar mest om inför valet. 

Ett fungerande samhälle är ingen självklarhet, utan något vi måste värna om. Försörjningsberedskapen gäller i högsta grad även läkemedel och läkemedelsförsörjning. Störningarna i tillgången på läkemedel väcker oro, men lyckligtvis har expeditionssäkerheten på apoteken varit av toppklass.

Apotekens roll i försörjningsberedskapen bör inte betraktas endast via enskilda sakfrågor, som den obligatoriska lagringen. Utöver materialberedskap behövs funktionell beredskap. Denna kan förbättras genom intensifiering av apotekens samarbete med försörjningsberedskapscentralen och välfärdsområdena. 

Finlands apotekssystem kan sköta över 60 miljoner kundbesök per år utan tidsbokning eller separata avgifter. 

FOLKHÄLSAN OCH samhällsekonomin går hand i hand. Lyckade läkemedelsbehandlingar med mindre biverkningar minskar hälsovårdsutgifterna och belastningen på hälsovården avsevärt.

I många välfärdsområden funderar man nu på hur man kunde utnyttja apotekens farmaceutiska expertis bland annat i utvärdering av läkemedelsbehandlingar. Apotekstjänster som regelbunden utvärdering av äldre människors läkemedelsbehandlingar och skräddarsydda tjänster för närståendevårdare är exempel på kostnadseffektivt samarbete mellan apotek och välfärdsområden. 

Finlands apotekssystem kan sköta över 60 miljoner kundbesök per år utan tidsbokning eller separata avgifter. Det erbjuder rådgivning och handledning av hälsovårdsproffs i en tid då den övriga hälsovården är svårt överbelastad. Samtidigt har prisregleringen på läkemedel skyddat konsumenten och priserna på läkemedel har fortsatt att sjunka, trots att allt annat blivit mycket dyrare. 

 

DE SENASTE fyra åren har varit en tid av exceptionella kriser. Medborgarnas liv och hälsa har varit i politikens fokus flera gånger och under de stora kriserna har välfärdsstaten bevisat sin styrka och de politiska beslutsfattarna sin samarbetsförmåga. Välfärdsstaten och samarbete behövs också under de kommande fyra åren, eftersom frågorna kring liv och död kommer att dominera den politiska diskussionen ännu en lång tid framöver, både i Finland och i världen. 

Skribenten är Apotekareförbundets direktör för samhällsrelationer.