Pääkirjoitus

Auttaako apteekki jatkossakin lähelläsi?

11.06.2021 | 09:52

KUNTAVAALEISSA PÄÄTETÄÄN meidän jokaisen lähiyhteisöä koskevista asioista. Kunnissa päätetään kunnan palveluista, kuten koulusta, kirjastosta ja terveydenhuollosta, mutta kunnissa vaikutetaan myös laajemmin siihen, millainen paikka kunta on elää.

Arjen sujuvuudelle tärkeä kysymys on palveluiden saavutettavuus – onko palveluita saatavilla silloin, kun niitä tarvitsemme?

Tuoreen tutkimuksen mukaan 97 prosenttia suomalaisista pitää tärkeänä sitä, että omassa kunnassa on jatkossakin apteekki. Apteekki on arjen peruspalvelu, ja olemme tottuneet siihen, että lääkkeitä on saatavilla läheltä ja myös akuuttiin tarpeeseen. Moni suomalainen tuntee lähiapteekkinsa henkilökunnan ja apteekin väki tuntee asiakkaansa.

Koko maan kattava verkosto ja apteekki lähipalveluna eivät kuitenkaan ole itsestäänselvyyksiä. 
 

Jos sijainnin ohjaus poistettaisiin, moni apteekki siirtyisi lähiöistä kohti kauppakeskuksia.

APTEEKKIEN SIJAINNIN OHJAUS on keskeinen osa apteekkijärjestelmää. Toisin kuin usein kuvitellaan, lääkelaissa ei rajata apteekkien lukumäärää, vaan apteekkeja tulee olla siten, että väestö voi vaikeudetta saada lääkkeitä. Lain mukaan apteekki määrätään perustettavaksi tiettyyn kuntaan tai kunnan osaan, ja näin on saatu aikaan koko maan kattava apteekkiverkosto. 

Välillä julkisessa keskustelussa ehdotetaan luovuttavaksi apteekkien sijainnin ohjauksesta. Muutos johtaisi hyvin nopeasti palveluiden keskittymiseen kaupunkimaisille alueille.

Hyvin samanlainen vaikutus voi olla sillä, jos suurimpien kaupunkien sisällä ei ohjata apteekkien sijoittumista lainkaan. Tätä keskustelua käydään nyt Helsingissä, jossa apteekkeja sijaitsee varsin kattavasti lähiöissä. Jos sijainnin ohjaus poistettaisiin, moni apteekki siirtyisi lähiöistä kohti kauppakeskuksia, kuten monelle muulle palvelulle on käynyt.

MIKÄ MERKITYS apteekilla on meille suomalaisille terveydenhuollon palveluna? Haluammeko jatkossakin varmistaa, että myös lähiöissä on apteekkeja? 

Apteekkien lukumäärää kannattaa lisätä siellä, missä sille katsotaan olevan tarvetta, mutta samalla on sijainnin ohjauksella huolehdittava siitä, että apteekki on jatkossakin lähipalvelu.

Apteekki palvelee paitsi lähellä, myös verkossa. Suomessa on noin 150 verkkoapteekkia, ja koronapandemian aikana ne ovat osoittaneet tarpeellisuutensa. Kotimaisesta verkkoapteekista ostettu lääke on turvallinen, ja asiaa hoitaa apteekissa aina farmasian ammattilainen.

Suomessa verkkoapteekkia on perinteisesti ajateltu osana apteekin palveluita, ja verkkoapteekkitoiminta on rakennettu kivijalka-apteekkien yhteyteen. Tälläkin osaltaan varmistetaan apteekkiverkoston kattavuutta. Apteekki palvelee – sekä lähellä että verkossa.

Kirjoittaja on Apteekkariliiton toimitusjohtaja.

Hjälper apoteket också i fortsättningen nära dig?

DET KOMMANDE KOMMUNALVALET påverkar vår näromgivning. I kommunen fattas beslut om kommunens tjänster, till exempel skolor, bibliotek och hälsovård, men också mycket annat som påverkar livet i kommunen.

Med tanke på vardagens smidighet är det viktigt att tjänsterna är lätta att nå - har vi tillgång till dem när vi behöver dem?

Enligt en färsk undersökning anser 97 procent av finländarna det viktigt att det också i fortsättningen finns ett apotek i den egna kommunen. Apoteket är en bastjänst i vardagen och vi är vana vid att kunna skaffa läkemedel på nära håll också vid akut behov. Många finländare känner personalen på sitt närapotek och apotekspersonalen känner sina kunder.

Men ett landsomfattande nätverk och apoteket som närtjänst är inga självklarheter. 

Om styrningen av placeringen togs bort skulle många apotek flytta från förorterna till affärscentrum, som många andra tjänster gjort.

STYRNINGEN AV APOTEKENS placering är en central faktor i apotekssystemet. Tvärtemot vad många tror begränsas antalet apotek inte i läkemedelslagen, utan det ska finnas tillräckligt med apotek för att befolkningen ska få tag på läkemedel utan problem. Enligt lagen bestäms det att apotek ska grundas i en viss kommun eller del av en kommun. På det sättet har vi fått ett landsomfattande apoteksnät. 

Då och då föreslås i den offentliga debatten att man skulle sluta styra apotekens placering. Det skulle mycket snabbt leda till att tjänsterna koncentrerades till tätbebyggda områden.

En liknande effekt kunde det få om man i stora städer inte alls styrde apotekens placering. Den här diskussionen förs nu i Helsingfors, där det finns ett omfattande apoteksnät i förorterna. Om styrningen av placeringen togs bort skulle många apotek flytta från förorterna till affärscentrum, som många andra tjänster gjort.

VILKEN BETYDELSE har apoteket som hälsovårdstjänst för oss finländare? Vill vi försäkra oss om att det också i fortsättningen finns apotek i förorterna? 

Apotekens antal kan gärna ökas där det finns behov för det, men samtidigt måste man med styrning av placeringen se till att apoteket förblir en närtjänst.

Apoteket betjänar inte bara nära utan också på nätet. I Finland finns cirka 150 nätapotek och under coronapandemin har vi sett hur viktiga de är. Läkemedel som köps från ett inhemskt nätapotek är säkra och ärendena sköts alltid av ett farmaciproffs.

I Finland har nätapoteket alltid betraktats som en del av apotekets tjänster och nätapoteksverksamheten har byggts kring de fysiska apoteken. Det här är också ett sätt att säkra apoteksnätets täckning. Apoteket betjänar - både nära och på nätet.

Apotekareförbundets verkställande direktör