Pääkirjoitus

Apteekeille annettava nyt työrauha

01.12.2022 | 09:38

Teksti : Erkki Kostiainen

HALLITUS SAI lääkesäästöjä koskevan lakiesityksensä valmiiksi lokakuun lopulla. Esityksen mukaan reseptilääkkeiden lääketaksaa leikataan ensi vuoden alusta lukien liki 40 miljoonalla eurolla. Leikkauksen suuruutta kuvaa hyvin se, että se on noin kahdeksan prosenttia apteekkien lääkemyynnin myyntikatteesta. 

Hallitus kompensoi rajua leikkausta kalliiden, tukkuhinnaltaan yli 1 500 euroa maksavien lääkkeiden apteekkiveron kevennyksellä, mistä se ansaitsee kiitoksen. Kompensaatio huomioiden apteekkeihin kohdistuva leikkaus on silti 20 miljoonan euron luokkaa. 

Tilanteessa, jossa apteekkien kulut kasvavat nopeasti villinä laukkaavan inflaation takia, leikkaus on kova kolaus etenkin pienille apteekeille, jotka eivät hyödy lainkaan tai hyötyvät vain vähän kalliiden lääkkeiden apteekkiveron keventämisestä. 

Kevennys korjaa kuitenkin nykyiseen lääketaksaan ja apteekkiveroon sisältyvää valuvikaa, eli negatiivisen myyntikatteen ongelmaa, jota hyvin kalliiden lääkkeiden myyntiosuuden kasvu on vain pahentanut. 

Lisää leikkauksia apteekeille on tulossa jo reilun vuoden päästä, jos biologiset lääkkeet tulevat apteekkien lääkevaihdon piiriin vuoden 2024 alusta lukien.

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖSSÄ parhaillaan valmisteltavan lääkeasioiden uudistuksen yhtenä tavoitteena on pienentää apteekkien osuutta lääkehoidon kustannuksista. Nyt tämä toteutuu etupainotteisesti, sillä uudistusta valmistelevan apteekkijaoksen on määrä julkistaa muut ehdotuksensa vasta vuodenvaihteen jälkeen. 

Lisää leikkauksia apteekeille on tulossa jo reilun vuoden päästä, jos biologiset lääkkeet tulevat apteekkien lääkevaihdon piiriin vuoden 2024 alusta lukien. Tänä vuonna raukeavat myös ainakin kahden yleisesti käytetyn lääkkeen patentit. Säästöt lääkekustannuksissa lasketaan kymmenissä miljoonissa euroissa. Ne kohdistuvat kuitenkin oikeudenmukaisemmin koko lääkealaan, eivät yksin apteekkeihin. 

 

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ on linjannut, että lääkeasioiden uudistuksessa lääkkeiden saatavuus ja apteekkipalveluiden saavutettavuus sekä rationaalisen lääkehoidon toteutuminen eivät saa vaarantua. Leikkausten jälkeen näistä kiinni pitäminen on entistäkin vaikeampaa.  

Apteekit nyt päätetyt leikkaukset ehkä kestävät, mutta eivät jatkuvaa taloudellisiin toimintaedellytyksiin liittyvää epävarmuutta. Nyt on aika antaa apteekeille työrauha ja keskittyä uudistamiseen terveydenhuollon tavoitteista käsin, jotta rationaalisen lääkehoidon toteutuminen ja yhdenvertaiset apteekkien lähipalvelut voidaan varmistaa jatkossakin. 

Kirjoittaja on Suomen Apteekkariliiton viestintäjohtaja. 

Nu måste apoteken få arbetsro 

REGERINGENS LAGPROPOSITION gällande läkemedelsinbesparingar blev klar i slutet av oktober. Enligt propositionen ska läkemedelstaxan för receptmediciner skäras ner med nästan 40 miljoner euro från början av nästa år. Nerskärningens storlek beskrivs bra av att den är cirka åtta procent av försäljningsbidraget på apotekens läkemedelsförsäljning. 

Regeringen kompenserar den kraftiga nerskärningen med en lättnad i apoteksskatten på dyra läkemedel med ett partipris på över 1 500 euro, vilket den ska ha tack för. Beaktar man kompensationen blir nerskärningen för apotekens del ändå omkring 20 miljoner euro. 

I en situation där apotekens kostnader växer snabbt på grund av den skenande inflationen är nerskärningen ett hårt slag särskilt för små apotek som har ingen eller väldigt liten nytta av lättnaden i apoteksskatten på de dyra läkemedlen. 

Lättnaden korrigerar i alla fall ett fundamentalt fel i läkemedelstaxan och apoteksskatten, nämligen problemet med negativt försäljningsbidrag, som ökat tillsammans med de mycket dyra läkemedlens andel i försäljningen.

Fler nerskärningar väntar apoteken redan efter ett drygt år, om de biologiska läkemedlen tas med i läkemedelsutbytet från början av år 2024.

ETT MÅL I REFORMEN av läkemedelsärenden, som nu förbereds i social- och hälsovårdsministeriet, är att minska apotekens andel i läkemedelsbehandlingskostnaderna. Men apotekssektionen som förbereder reformen ska offentliggöra sina förslag först efter årsskiftet. 

Fler nerskärningar väntar apoteken redan efter ett drygt år, om de biologiska läkemedlen tas med i läkemedelsutbytet från början av år 2024. I år går också patenttiden för åtminstone två vanliga läkemedel ut. Inbesparingarna i läkemedelskostnaderna kan räknas i tiotals miljoner euro. Och de berör hela läkemedelsbranschen på ett rättvisare sätt, inte bara apoteken. 

 

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET har fastslagit att tillgången på läkemedel, apotekstjänsternas tillgänglighet och läkemedelsbehandlingarnas rationalitet inte får äventyras i reformen av läkemedelsärenden. Efter nerskärningarna kommer det att vara svårare än förr att hålla fast vid dem.  

Apoteken klarar kanske av de nu bestämda nerskärningarna, men inte en ständig osäkerhet i fråga om de ekonomiska förutsättningarna. Nu är det dags att ge apoteken arbetsro och fokusera på att reformera med utgångspunkt i hälsovårdens målsättningar, så att läkemedelsbehandlingarnas rationalitet och jämlika närapotekstjänster kan tryggas även i fortsättningen. 

Skribenten är kommunikationsdirektör på Apotekareförbundet.