Luottamus taksinkuljettajaan on heikentynyt jyrkästi Lue lisää »

Etätarkastus ei vaikuta apteekkitarkastuksen hintaan. Lue lisää »

Euroopan unionin komissio myönsi perjantaina ehdollisen myyntiluvan remdesiviirille ens... Lue lisää »

Farmania on auttanut apteekkeja työvoimapulassa, mutta toisaalta ottanut myös lomautett... Lue lisää »

Taustalla ovat sosiaalisessa mediassa liikkuvat huhut Venäjällä tapahtuneesta ydinonnet... Lue lisää »

Hyvä pohja kehittämiselle

   03.09.2015 08:10  ERKKI KOSTIAINEN

APTEEKKITOIMINNAN JA MUUN LÄÄKEHUOLLON kehittämistyöryhmä ehdotti viime tammikuussa, että rokotuskattavuuden parantamiseksi selvitettäisiin mahdollisuudet toteuttaa kausi-influenssarokotuksia apteekin palveluna.

Ehdotus oli yksi yksimielisen mietinnön noin kuudestakymmenestä ehdotuksesta, joilla apteekkipalveluita voitaisiin kehittää edelleen.

Työryhmä pohti myös erilaisia lääkejakelun järjestämismalleja ja tuli siihen tulokseen, että nykyinen apteekkilupajärjestelmä, joka perustuu apteekkarin ammatillisen ja taloudellisen vastuun yhdistämiseen, kannattaa säilyttää.

Työryhmä korosti, että lääkealan ammattilaisten asiantuntemusta pitää hyödyntää nykyistä laajemmin tarkoituksenmukaisen lääkehoidon edistämisessä ja sote-uudistuksen toimeenpanossa.TYÖRYHMÄN YKSIMIELISET EHDOTUKSET
muodostavat hyvän pohjan apteekkitoiminnan kehittämiselle tällä vaalikaudella.

Viime vaalikaudella jo eduskuntaan ehtinyt lääkelain muutospaketti (HE 326/2014) sisältää sekin lainmuutosehdotuksia, jotka parantaisivat ja sujuvoittaisivat nykyistä lupajärjestelmää. Valitettavasti lainmuutosehdotukset raukesivat, kun sosiaali- ja terveysvaliokunta ei sote-kiireiltään ehtinyt hallituksen esitystä käsitellä.

Toukokuussa julkistetun hallitusohjelman mukaan tällä vaalikaudella toteutetaan rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelma ja vahvistetaan lääkehoitojen kokonaisarviointia.

Molemmissa apteekeilla on merkittävä rooli. Apteekeissa on vahvaa lääkehoidon osaamista ja jo pitkälti toistasataa lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyyden suorittanutta proviisoria ja farmaseuttia, joiden osaaminen on vielä vajaakäytössä.LÄÄKKEIDEN KONEELLINEN ANNOSJAKELU
on kiistatta hyödyllinen palvelu, sillä se edistää lääkehoidon onnistumista, parantaa lääkitysturvallisuutta ja säästää myös lääkekuluissa.

Suomessa palvelu on kehittynyt lainsäädännöllisen kehyksen ulkopuolella. Tämä on johtanut siihen, että palvelun kehittämiseen ja laajentamiseen liittyvät aloitteet tyssäävät usein lainsäädännöllisiin esteisiin.

Ruotsissa palvelun piirissä on liki kymmenkertainen määrä lääkkeiden käyttäjiä Suomeen verrattuna.

Annosjakelun laajempaa käyttöönottoa estävät tekijät on selvitettävä.

Apteekkariliitto onkin esittänyt, että annosjakelun kokonaisuutta tarkastelemaan perustettaisiin työryhmä, joka selvittäisi lainsäädännölliset ja muut haasteet, jotka estävät annosjakelun laajemman käyttöönoton.

Tällainen työryhmä sopisi hyvin myös hallituksen tavoitteisiin tarkastella säännöksiä, jotka haittaavat kansalaisten arkea ja yritystoimintaa.

Toivotaan, että apteekkitoiminnan ja muun lääkehuollon kehittämistyöryhmän ehdotukset päätyvät parhaillaan valmisteilla olevaan hallituksen toimeenpano-ohjelmaan, ja että hallitus vie pikavauhtia eduskunnassa jo kertaalleen käyneen lääkelain muutospaketin uudelleen eduskunnan käsiteltäväksi.

Kirjoittaja on Apteekkariliiton viestintäjohtaja ja proviisori.

***

God grund för utveckling


ARBETSGRUPPEN FÖR UTVECKLING av apoteksverksamhet och övrig läkemedelsförsörjning föreslog i januari en utredning av möjligheterna att erbjuda vaccinering mot säsongsinfluensa som en apotekstjänst för att förbättra vaccinationstäckningen.

Förslaget var ett av det enhälliga betänkandets cirka sextio förslag med vilka apotekstjänsterna kunde utvecklas.

Arbetsgruppen begrundade även olika sätt att ordna läkemedelsdistributionen och kom till att det nuvarande apotekstillståndssystemet, där apotekaren har både professionellt och ekonomiskt ansvar, är värt att bevara.

Arbetsgruppen poängterade att man vid främjandet av ändamålsenlig läkemedelsbehandling och genomförandet av sote-reformen måste utnyttja expertisen hos proffsen i läkemedelsbranschen mer än tidigare.ARBETSGRUPPENS ENHÄLLIGA FÖRSLAG utgör en god grund för utvecklandet av apoteksverksamheten denna valperiod.

Läkemedelslagens ändringspaket (HE 326/2014), som gick till riksdagen redan förra valperioden, innehåller också det förslag på lagändringar som skulle förbättra det nuvarande tillståndssystemet och göra det smidigare. Tyvärr rann lagändringsförslagen ut i sanden i och med att social- och hälsovårdsutskottet på grund av sote-brådskan inte hann behandla regeringens proposition.

Enligt regeringsprogrammet som offentliggjordes i maj ska programmet för verkställande av rationell läkemedelsbehandling genomföras och helhetsbedömningen av läkemedelsbehandlingar intensifieras denna valperiod.

Apoteken spelar en viktig roll i båda fallen. På apoteken finns gedigen kunskap om läkemedelsbehandling och långt över hundra provisorer och farmaceuter med specialkompetens i helhetsbedömning av läkemedelsbehandlingar och vars expertis ännu inte utnyttjas till fullo.MASKINELL DOSDISPENSERING av läkemedel är utan tvekan en nyttig tjänst eftersom den ökar sannolikheten för en lyckad läkemedelsbehandling, förbättrar läkemedelssäkerheten och minskar läkemedelsutgifterna.

I Finland har den utvecklats utanför lagstiftningens ramar. Detta har lett till att initiativ för att utveckla och utvidga servicen ofta fallit på hinder i lagstiftningen.

I Sverige används denna tjänst av nästan tio gånger fler än i Finland.

Faktorer som förhindrar ökad dosdispensering måste utredas.

Apotekareförbundet har därför föreslagit att en arbetsgrupp skulle tillsättas för att granska dosdispenseringen i sin helhet och utreda legislativa och andra utmaningar som hindrar en mer omfattande användning av dosdispensering. En sådan arbetsgrupp skulle också sitta bra med tanke på regeringens målsättning att granska bestämmelser som försvårar medborgarnas vardag och affärsverksamhet.

Vi får hoppas att förslagen från arbetsgruppen för utveckling av apoteksverksamhet och övrig läkemedelsförsörjning kommer med i regeringens program för verkställande, som bereds som bäst, och att regeringen snabbt låter riksdagen behandla läkemedelslagens ändringspaket, som redan en gång varit hos riksdagen.

Skribenten är kommunikationschef på Apotekareförbundet.


Apteekkien rooli itsehoidossa kasvaa
02.06.2016 13:26 EIJA KARI

02.06.2016 13:26 EIJA KARI


Digitalisaatio täydentää asiakaskokemusta
07.04.2016 10:40 VESA KUJALA

07.04.2016 10:40 VESA KUJALA


Maksutta ja aikaa varaamatta
04.02.2016 09:00 MERJA HIRVONEN

04.02.2016 09:00 MERJA HIRVONEN


Tuulet kääntyvät sääntelyn puolelle
18.12.2015 13:09 MARJA RITALA

18.12.2015 13:09 MARJA RITALA


Huonosti toteutettu hoito käy kalliiksi
29.10.2015 09:42 VESA KUJALA

29.10.2015 09:42 VESA KUJALA


Apteekit ovat vahvasti digiajassa
04.06.2015 08:34 MERJA HIRVONEN

04.06.2015 08:34 MERJA HIRVONEN


Kiitos ja näkemiin!
09.04.2015 08:16 SIRPA PEURA

09.04.2015 08:16 SIRPA PEURA


Sähköisen reseptin voittokulku
05.02.2015 09:00 MARJA RITALA

05.02.2015 09:00 MARJA RITALA


Pidetään lääkkeet apteekissa
18.12.2014 09:11

18.12.2014 09:11