Alan suurin koulutustapahtuma pidetään tänä vuonna turvallisuussyistä etäyhteyksillä, j... Lue lisää »

TÄYDENNETTY 29.5. Hallitus on esittänyt muutoksia lääkelakiin, lääkkeiden velvoitevaras... Lue lisää »

Sammon apteekin drive in -luukku palvelee niin autoilijoita kuin kävelijöitä. Luukku on... Lue lisää »

Touko Aalto, 36, on nimitetty yhteiskuntasuhteista vastaavaksi johtajaksi Suomen Apteek... Lue lisää »

Koronakaranteeniin joutunutta henkilökuntaa paikkaavat niin lähiseudun apteekkarit kuin... Lue lisää »

Apteekkien rooli itsehoidossa kasvaa

   02.06.2016 13:26  EIJA KARI

ILMAN RESEPTIÄ saatavia lääkkeitä käytetään hoitamaan pieniä, satunnaisia tai vakavamman sairauden poissulkemisen jälkeen todettuja vaivoja tai sairauksia.

Ne ovat kuitenkin tehokkaita lääkkeitä, ja niiden käyttö on turvallista vasta, kun vaiva on määritetty oikein, annostus on käyttäjälle oikea ja käyttäjän muut sairaudet ja lääkitys on otettu huomioon.

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim julkaisi Apteekkaripäivillä itselääkityksen Käypä hoito -suositukset. Ne ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia suosituksia, jotka ohjaavat käyttämään ilman reseptiä saatavia lääkkeitä turvallisesti.

Apteekkiin asiakas voi tulla aikaa varaamatta ja saada terveydenhuollon ammattilaisen neuvot sairauksien hoitoon ja itselääkitykseen soveltuvien lääkkeiden oikeaan käyttöön - tai tilanteen niin vaatiessa - ohjauksen lääkärin vastaanotolle.

Apteekeissa farmasian ammattilaisten antaman neuvonnan arvo on noin miljardi euroa vuodessa ja se keventää tuntuvasti muun terveydenhuollon kuormitusta. Tämä käy ilmi vuonna 2015 julkaistusta PwC:n selvityksestä.


INTERNET TARJOAA
valtavasti eritasoista tietoa sairauksien hoidosta ja lääkkeistä. Sieltä saatu tieto ei aina kuitenkaan ole luotettavaa eikä se ota huomioon tietoa hakevan yksilöllistä tilannetta.

Apteekit oikovat toistuvasti virheellisiä käsityksiä hoitotavoista tai itsehoitoon sopimattomista oireista.

Tämä onkin apteekin ammattilaisen työtä: farmaseutti kuuntelee ja opastaa asiakasta vaivan hoidossa, neuvoo lääkkeiden turvallisessa käytössä ja tarvittaessa ohjaa eteenpäin lääkärin vastaanotolle.


APTEEKKIEN FARMASEUTTISELLA henkilökunnalla on erinomaiset valmiudet myös uusien itsehoitoon sopivien lääkkeiden käytön opastamiseen.

Jälkiehkäisyvalmisteiden lisäksi reseptiltä on vapautunut uusia lisäneuvontaa vaativia itsehoitolääkkeitä migreenin sekä lievien ja keskivaikeiden kiputilojen hoitoon.

Farmaseutin neuvonnan ja tilanteen kartoituksen avulla asiakkaan on mahdollista saada häntä auttava lääke tilapäiseen käyttöön nopeasti ja kustannustehokkaasti.


JO PITKÄÄN DIABEETIKON lääkehoito insuliinilla on perustunut siihen, että potilas mittaa ja seuraa itse veren sokeriarvojaan. Kohonneen verenpaineen seurantaa varten useimmilla on oma verenpainemittari.

Diagnostisten menetelmien kehittyminen ja omahoidon seuranta ovat hoidon peruspilareita tulevaisuudessa.

Sopivan seuranta- ja mittaustavan valinta ja erityisesti tulosten tulkinta ja vaikutus omahoitoon voivat olla uusia aluevaltauksia apteekissa tai apteekin verkkopalvelussa.


Kirjoittaja on Apteekkariliiton 1. varapuheenjohtaja ja Iisalmen Priima apteekin apteekkari.
****
Apotekens roll i egenvården blir större


RECEPTFRIA LÄKEMEDEL används för behandling av små och tillfälliga besvär och sjukdomar, ibland efter att en allvarlig sjukdom uteslutits.

De är ändå effektiva läkemedel, och användningen är trygg först då besväret diagnostiserats rätt, doseringen är riktig och användarens övriga sjukdomar och medicinering beaktats.

Finska Läkarföreningen Duodecim publicerade på Apotekardagarna God medicinsk praxis -rekommendationer om egenvård. De är oberoende, evidensbaserade, nationella rekommendationer, som ger råd om en trygg användning av receptfria läkemedel.

Till apoteket kan kunden komma utan att boka tid och få råd av en hälsovårdsexpert om behandling av sjukdomar och rätt användning av egenvårdsläkemedel, eller om situationen kräver bli hänvisad till läkare.

De farmaceutiska experternas rådgivning på apoteken är värd cirka en miljard euro årligen och minskar avsevärt belastningen på den övriga hälsovården. Det här framkommer i en utredning publicerad 2015 av PWC.


INTERNET ERBJUDER mängder av information på olika nivå om läkemedel och behandling av sjukdomar.

Informationen där är emellertid inte alltid tillförlitlig och beaktar inte informationssökandens individuella situation.

Apoteken korrigerar gång på gång felaktiga uppfattningar om behandlingsmetoder eller symtom som inte lämpar sig för egenvård.

Och det är just apotekets experters arbete: farmaceuten lyssnar och vägleder kunden i behandlingen av besväret, ger råd om trygg användning av läkemedel och hänvisar vid behov kunden till läkare.


APOTEKETS FARMACEUTISKA personal har utmärkta förutsättningar även att handleda i användningen av nya egenvårdsläkemedel.

Utöver akutpreventivmedlen har vi en del nya egenvårdsläkemedel som kräver extra rådgivning; läkemedel mot migrän samt mot lindrig och medelsvår smärta.

Med hjälp av farmaceutens rådgivning och kartläggning av situationen kan kunden få ett lämpligt läkemedel för tillfälligt bruk, snabbt och kostnadseffektivt.


DIABETIKERS MEDICINERING med insulin har redan länge grundat sig på att patienten själv mäter och följer med sina blodsockervärden. Många som lider av högt blodtryck har en egen mätare att kontrollera blodtrycket med.

Utveckling av de diagnostiska metoderna och uppföljning av egenvården är vårdens stöttepelare i framtiden.

Val av lämpliga kontroll- och mätmetoder samt framför allt tolkning av resultaten och hur de påverkar egenvården kan vara nya landvinningar för apoteket eller apotekets webbtjänst.

Skribentten är första vice ordförande i Apotekareförbundet.

 


Apteekin uusi rooli
03.05.2012 10:42

03.05.2012 10:42


Maali häämöttää
04.04.2012 10:29

04.04.2012 10:29


Maailman parhaat apteekit
29.02.2012 13:46

29.02.2012 13:46


Apteekkarilehti 100 vuotta
25.01.2012 10:26

25.01.2012 10:26


Säästöjä terveyden kustannuksella
07.12.2011 23:27

07.12.2011 23:27


Elämänlaatua apteekista
02.11.2011 17:30

02.11.2011 17:30


Intia opettaa
05.10.2011 18:07

05.10.2011 18:07


On toiminnan aika
31.08.2011 12:15

31.08.2011 12:15


Jo joutui armas aika
30.06.2011 08:46

30.06.2011 08:46


Lisää hyvinvointia
01.06.2011 09:21

01.06.2011 09:21