Suomen tiukka hintapolitiikka voi hidastaa uusien avohoidon biosimilaarien tuloa markki... Lue lisää »

Repatha tuli korvauksen piiriin marraskuun alusta, Praluent tulee rajoitetusti peruskor... Lue lisää »

Oriolan lääkejakeluongelmat yllättivät lääkealan toimijat syyskuun alussa. Viikkoja jat... Lue lisää »

Oriola sai toimitettua tilauksia uudella järjestelmällään ennätysmäärän, mutta silti no... Lue lisää »

Geriatri Paula Vuollo: En voi suunnitella potilaan hoitoa ilman luotettavaa tietoa lääk... Lue lisää »

Lääkkeiden hyvä saatavuus ei ole itsestäänselvyys

   05.10.2017 10:00  ERKKI KOSTIAINEN

LÄÄKKEIDEN SAATAVUUS on Suomessa niin hyvä, että sitä ei tule edes ajatelleeksi.

Vasta kun saatavuuteen tulee häiriö, sen merkitys avautuu muillekin kuin alan ammattilaisille.

Lääke ei ole samalla tavalla korvattavissa toisella kuin moni muu hyödyke.


LÄÄKETUKKUKAUPPA Oriolan siirtyminen uuteen toiminnanohjausjärjestelmään syyskuun alussa sai aikaan niin laajan ja vakavan häiriön lääkkeiden saatavuuteen, että vastaavaa ei ole koettu Suomessa ainakaan 25 vuoteen.

Apteekeissa on tehty valtava työ asiakkaiden lääkehoitojen keskeytymättömän jatkumisen varmistamiseksi.

Puuttuvia lääkkeitä on lainattu ja haettu toisista apteekeista ja jopa sairaaloista, lääkkeitä on toimitettu kotiin, ja asiakkaiden puolesta on selvitetty, mistä apteekista asiakas lääkkeensä saisi.

Joissakin tapauksissa lääkäri on joutunut vaihtamaan lääkitystä.

Tuntuvasti lisätyötä apteekeille ovat aiheuttaneet myös puuttuvat ja puutteelliset lähetysluettelot sekä lääketilauksiin ja -toimituksiin liittyvät erilaiset selvittelyt.


LÄÄKETILAUSTEN SUHTEEN tilanne on jo parantunut syyskuun alkuun verrattuna, mutta tilanteen normalisoitumisesta ole vieläkään tietoa.

Oriolassa on varmasti tehty kaikki mahdollinen tilanteen korjaamiseksi, ja lääketoimitukset apteekeille ovatkin parantuneet, mutta toimitukset ovat edelleen puutteellisia.

Ponnistelut asiakkaiden lääkehoitojen turvaamiseksi ovat osoittaneet, että velvoite otetaan vakavasti ja sen eteen tehdään apteekeissa kaikki mahdollinen."

Apteekkariliiton tekemien apteekkikyselyjen mukaan apteekkikohtaiset erot ovat suuria: joillakin apteekeilla varastotilanne Oriolan jakelemissa lääkkeissä on normaali tai lähes normaali, joillakin taas tuntuvasti normaalia huonompi.

Toistaiseksi vakavilta potilasturvallisuuden vaarantumisilta on tiettävästi vältytty, mutta joissakin tapauksissa lääkitykseen on tullut tauko, lääkkeen annostelua on jouduttu siirtämään tai asiakkaan elintärkeän lääkityksen jatkuminen varmistamaan erityisjärjestelyin.


ON SELVÄÄ, että tällaista ei saa tapahtua uudelleen, ja tapauksesta pitää ottaa opiksi.

Tapaus on perattava perin pohjin erityisesti potilasturvallisuusnäkökulmasta ja sen jälkeen arvioitava, millaisia toimenpiteitä tarvitaan, jotta vastaavat lääkkeiden tukkujakelun vakavat häiriöt voidaan jatkossa ehkäistä ennalta.

Tapaus on jo nostanut julkiseen keskusteluun lääkeyritysten käyttämän lääkkeiden tukkujakelun yksikanavamallin.

Hätäisiin johtopäätöksiin ei kuitenkaan ole aihetta. Tukkujakelun yksikanavamalli on toiminut harvaanasutussa ja logistisesti haastavassa Suomessa hyvin ja kustannustehokkaasti, mutta se on toki monikanavamallia haavoittuvampi.


TAPAUS TESTASI myös apteekkijärjestelmäämme, jossa lääkkeiden saatavuudesta huolehtiminen on apteekkarin tärkein velvoite.

Ponnistelut asiakkaiden lääkehoitojen turvaamiseksi ovat osoittaneet, että velvoite otetaan vakavasti ja sen eteen tehdään apteekeissa kaikki mahdollinen.

**

En god tillgång på läkemedel är ingen självklarhet


TILLGÅNGEN PÅ LÄKEMEDEL är så god i Finland att man inte ens tänker på saken.

Först när det blir en störning i tillgången inser människor utanför apoteksbranschen dess betydelse.

Ett läkemedel kan inte ersättas med ett annat på samma sätt som många andra nyttigheter.


LÄKEMEDELSPARTIAFFÄREN Oriolas övergång till ett nytt ERP-system i början av september orsakade en så omfattande och allvarlig störning i tillgången på läkemedel att något motsvarande inte upplevts i Finland på åtminstone 25 år.

Apoteken har gjort ett enormt arbete för att se till att kundernas medicineringar fortlöper oavbrutet.

Läkemedel som fattats har lånats och hämtats från andra apotek och till och med från sjukhus, läkemedel har levererats hem och man har för kundernas räkning tagit reda på vilket apotek kunden kan få sitt läkemedel från.

I vissa fall har en läkare varit tvungen att ändra medicineringen.

Apoteken fick också en kännbar mängd extra arbete på grund av saknade och bristfälliga fraktsedlar samt utredningar gällande beställningar och leveranser.


I SKRIVANDE STUND (25.9.) har störningen pågått i över tre veckor och vi vet ännu inte när situationen normaliseras.

På Oriola har man säkert gjort allt man kan för att korrigera situationen och leveranserna till apoteken har förbättrats, men är fortfarande bristfälliga.

Enligt enkäterna som Apotekareförbundet gjort till apoteken är skillnaderna mellan apoteken stora: vissa apotek har normalt eller nästan normalt lager av de läkemedel Oriola levererar, medan andras situation är märkbart sämre än normalt.

Tills vidare har veterligen allvarligt äventyrande av patientsäkerheten undvikits, men i vissa fall har det uppstått ett avbrott i medicineringen, administrerandet av ett läkemedel har skjutits upp eller kontinuiteten av en livsviktig medicinering har ordnats med specialarrangemang.


DET ÄR HELT KLART att sådant här inte får hända igen och vi måste lära oss av händelsen.

Händelsen måste gås igenom noggrant, särskilt ur patientsäkerhetsperspektiv, och sedan måste vi avgöra hurudana åtgärder som behövs för att motsvarande allvarliga störningar i partidistributionen av läkemedel ska kunna förebyggas.

Händelsen har redan väckt offentlig diskussion om enkanalsmodellen, som läkemedelsföretagen använder i partidistribution.

Men vi ska inte dra förhastade slutsatser. Partidistributionens enkanalsmodell har fungerat väl och kostnadseffektivt i vårt glesbebyggda och logistiskt utmanande land, men visst är den sårbarare än en flerkanalsmodell.


HÄNDELSEN TESTADE också vårt apotekssystem, där apotekarens viktigaste skyldighet är att sörja för tillgången på läkemedel.

Ansträngningarna att trygga kundernas medicineringar visade att apoteken tar skyldigheten på allvar och gör allt för att fullgöra den.


Käsi pystyyn, Oriola
05.10.2017 09:00 OLLI-PEKKA TIAINEN

   05.10.2017 09:00 OLLI-PEKKA TIAINEN


Tylsää? No ei ole ollut!
28.09.2017 12:12 MIKKO KANANEN

   28.09.2017 12:12 MIKKO KANANEN


Kriisi näytti farmaseuttisen osaamisen merkityksen
25.09.2017 14:48 EIJA KARI

   25.09.2017 14:48 EIJA KARI


Hammastikkuja lääkepulaan
19.09.2017 10:51 HARRI OVASKAINEN

   19.09.2017 10:51 HARRI OVASKAINEN


Läpihuutojuttu!
11.08.2017 09:13 MIKKO KANANEN

   11.08.2017 09:13 MIKKO KANANEN


Väärät luulot itsehoidossa voivat olla kohtalokkaita
01.08.2017 09:59 ELINA AALTONEN

   01.08.2017 09:59 ELINA AALTONEN


Apteekista annettavat neuvot suojaavat vääriltä lääkevalinnoilta
13.07.2017 12:05 CHARLOTTA SANDLER

   13.07.2017 12:05 CHARLOTTA SANDLER


Hallituksen apteekkiuudistus saa tukea kansalaisilta
06.07.2017 13:43 ERKKI KOSTIAINEN

   06.07.2017 13:43 ERKKI KOSTIAINEN


Ei mikään mukauudistus
28.04.2017 15:30 MERJA HIRVONEN

   28.04.2017 15:30 MERJA HIRVONEN


Suomalainen ja ruotsalainen farmasian opiskelija tulivat sillikselle
30.03.2017 15:25 ELINA AALTONEN

   30.03.2017 15:25 ELINA AALTONEN